Ukončení šestého semestru, přihlášení k absolutoriu

 

 •  V souladu se Studijním a zkušebním řádem VOŠ jste povinni dodržovat termíny, které jsou vedením školy pro každý rok stanovovány (Harmonogram šk. roku – významné termíny pro studenty VOŠ).  Součástí těchto termínu je v této době aktuální zejména termín odevzdání dokončené absolventské práce vedoucím absolventských prací a oponentům a odevzdání vázaného výtisku absolventské práce v sekretariátu školy.
 •  Podmínkou připuštění k absolventským zkouškám je v souladu se školským zákonem úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. To je podmíněno složením zápočtů, zkoušek 6. semestru a odevzdáním absolventské práce a oponentského posudku k práci v sekretariátu školy.
 • Pokud 6. semestr z jakéhokoliv důvodu neuzavřete, máte možnost:
  • požádat o prodloužení zkouškového období : potom, pokud splníte uvedené podmínky, můžete skládat absolutorium v podzimním termínu (pokud bude ředitelkou školy tento termín vyhlášen)
  • požádat opakování třetího ročníku
  • ukončit studium 
 • V souladu s ustanovením školského zákona (zák. č. 561/2004 Sb. v platném znění) je student, pokud úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání (uzavřel 6. semestr), povinen se dostavit k vykonání absolventské zkoušky v řádném termínu, vypsaném ředitelkou školy. Jestliže se ke konání absolutoria nedostaví, musí svou nepřítomnost u zkoušky řádně omluvit nejpozději do 3  pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise. Po uznání omluvy může konat zkoušku v náhradním termínu. Jestliže se však student ke zkoušce bez řádné omluvy nedostaví nebo jeho omluva nebude uznána, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu absolventské práce vykonal neúspěšně. Má pak možnost přihlásit se pouze k opravné zkoušce.   
 • Student VOŠ je studentem školy do dne následujícího po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Pokud absolutorium nevykonal úspěšně, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta VOŠ do 30. června příslušného školního roku.  Jestliže student neuzavře studium úspěšným ukončením 6. semestr a bude mu povoleno opakování ročníku, zůstává studentem až do ukončení studia.