Proč volit studium na VOŠ

 

  1. Maximální počet posluchačů ve studijních skupinách je do dvaceti. Tento počet zaručuje individuální přístup vyučujících a vysokou kvalitu výuky. Vedení školy a pedagogové se snaží pochopit potřeby studentů a umožnit studium i těm, kteří z vážných důvodů nemohou běžně dodržovat plánovanou výuku.
  2. Výuku zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor, jehož složení se mění pouze výjimečně. Řadu odborných předmětů vyučují odborníci z praxe a pedagogové z  vysokých škol.
  3. Převážná část přednášek a cvičení je realizována ve dvouhodinových blocích a výuka končí nejpozději v 15:15 hodin. Jeden den v týdnu je určen samostudiu a přípravě projektů.
  4. Absolventi VOŠ nabývají odborných znalostí jako absolventi bakalářského studia na vysokých školách. Rozdíl je pouze v tom, že diplomovaní specialisté nejsou připravováni na vědeckou činnost, zato mají větší množství praktických znalostí. Tyto praktické dovednosti velmi oceňují zaměstnavatelé.
  5. V rámci odborné praxe získají studenti nejenom nové praktické poznatky, ale i řadu kontaktů, které jim velmi často umožňují získat i zaměstnání po úspěšném ukončení studia.
  6. Na základě dobrých studijních výsledků může student získat stipendium v podobě slevy ze školného.
  7. Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. má více než dvacetiletou tradici a naši studenti nacházejí   uplatnění i na velmi odpovědných pozicích
  8. Absolventi naší školy mohou pokračovat ve studiu na některých vybraných vysokých školách a dokončit bakalářské studium ve zkrácené formě za 3 semestry.

 


 

Tříleté studium (6 semestrů) je rozděleno do 32 týdnů výukového období a minimálně 3 týdnů zkouškového období v každém semestru. Ve druhém a třetím ročníku je zařazena odborná praxe v celkovém trvání deseti týdnů.

Studium VOŠ je uzavřeno absolutoriem, které zahrnuje tři části. Zkoušku z odborných předmětů, z jazyka německého nebo anglického a obhajobu absolventské práce. Absolventi VOŠ získávají titul diplomovaný specialista v oboru (DiS.).