ICT podpora firemních procesů

 

Charakteristika oboru

Uplatnění absolventa

Organizace výuky

Anotace vyučovaných modulů

 

Charakteristika oboru

 

Uvedený vzdělávací program je programem, který je obsahem i úrovní poskytovaných znalostí a dovedností v předmětech učebního plánu srovnatelný s bakalářskými programy podobného zaměření. Odlišný je ale charakterem znalostí a dovedností: připravuje studenty intenzivně zejména na uplatnění v praxi. Poskytuje výhradně profesně zaměřené vzdělání – odbornou kvalifikaci, která umožňuje absolventům dobré uplatnění na trhu práce.

Naším cílem je vychovat a vzdělat absolventa, který je trvale uplatnitelný na trhu práce nejen v České republice, ale i v mezinárodním prostředí. Absolvent má kvalitní základ znalostí a dovedností v odborných předmětech z oblasti ICT, které jsou potřebné pro zajištění fungování téměř každého podniku nebo firmy. Zároveň má dobrou představu o podstatě fungování firmy (ekonomické a personální zajištění, právní prostředí, problematika marketingu a managementu firmy) – tak, aby svou činností přispěl k dobrému chodu firmy. Nezbytnou součástí vzdělání je i výuka dvou cizích jazyků: anglický jazyk je pro praxi v ICT naprosto nezbytný a německý jazyk je velmi potřebný pro práci v regionu, který bezprostředně sousedí s německy mluvícími zeměmi.

Znalosti a dovednosti, které absolventi studiem získají, jim umožní nejen dobré uplatnění v praxi přímo po studiu, ale v případě zájmu i kvalitní základ pro další studium na vysokých školách podobného odborného zaměření. Uvedeným cílům je podřízena struktura vzdělávacího programu: metody výuky, struktura a obsah učiva, organizace vzdělávání i personální zajištění realizace programu. Učitelé kladou při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Záměrem je zapojit do výuky i odborníky z praxe: ať už jako vyučující odborných předmětů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. K dosažení uvedených cílů přispívá realizace výuky v malých studijních skupinách, zaměřená na ověřování schopností studentů poznatky správně samostatně aplikovat. Při výuce využívají učitelé moderní výukové metody, které nutí studenty k samostatnému uvažování, vyhodnocování získaných poznatků, posuzování důsledků aplikovaných rozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.).
Náš vzdělávací program podněcuje absolventa neustále se vzdělávat v rámci celoživotního učení, aby se mohl úspěšné vyrovnat s dynamikou moderní doby a rozvojem moderní společnosti v celostátním i mezinárodním měřítku. Cílem je vzdělat a vychovat absolventa, který splňuje vytýčený profil absolventa s klíčovými kompetencemi, absolventa specialistu, odborníka, který je schopen nastoupit na zvolené pracovní místo a erudovaně a zodpovědně plnit své pracovní úkoly. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, k aktivní účasti na ekonomické produktivní činnosti ostatních lidí. Jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce.

Základ studia spočívá v přesném, pravdivém a úplném získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování s maximální snahou o dosažení efektivních ekonomických výsledků sledované činnosti. Absolventi jsou vedeni k objektivnímu analyzování a posuzování skutečností se snahou předcházet případným konfliktům a navrhovat optimální způsoby řešení pro obě strany.

 

Zpět k výběru

 


 

Uplatnění absolventa

 

Činnosti, pro které je absolvent připravován:

 • Studování analytické dokumentace -logických a strukturálních diagramů aplikací a databází.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace.
 • Vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Testování aplikací a úloh.
 • Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci
 • Správa uživatelských účtů a jejich oprávnění.
 • Monitorování chodu databází (vytížení systémových prostředků, databázových parametrů, kontrola logů atrace souborů).
 • Instalace softwarového vybavení databáze, včetně tvorby databází, exportů, importů a migrací dat.
 • Sledování výskytu nových verzí (patche a update) softwarových databází, včetně jejich analýzy, doporučení nových verzí k instalaci a jejich testování.
 • Nastavení zabezpečení databází, auditu a jeho vyhodnocení.
 • Poskytování součinnosti při řešení požadavků pracovníků podpory koncových uživatelů (hotline).
 • Spolupráce na přípravné fázi –návrhu a implementaci nové infrastruktury, včetně vhodného databázového produktu (z licenčního hlediska).
 • Zajišťování provozní dokumentace databázových systémů.
 • Sledování vývoje v oblasti software a hardware databázových systémů.
 • Zabezpečování optimálního nastavení systémů z hlediska vazby hardware -software.
 • Zajišťování výběru, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.
 • Optimalizování využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů.
 • Definování problémů uživatelů a jejich řešení s jeho dodavateli.
 • Školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů.
 • Definování a přidělování adres a přístupových práv uživatelům.
 • Monitorování a diagnostikování provozu operačních systémů a počítačových sítí.
 • Zajišťování antivirové ochrany dat a jejich zálohování.
 • Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.
 • Analýza a stanovení potřeb, komunikace suživateli.
 • Komunikace s dodavateli a posouzení navr žených řešení.
 • Monitorování stavu síťového prostředí a jeho optimalizace.
 • Zabezpečení síťového prostředí.
 • Sledování životního cyklu komponent počítačových sítí.
 • Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů.
 • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.
 • Komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení.
 • Programování aplikací, databází a operačních systémů, tvorba webových stránek.
 • Definování HW potřeb pro aplikace a programy.
 • Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů.
 • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.
 • Instalování hardware PC, jeho oživování a uvádění do provozu, instalování operačního systému PC.
 • Instalovaní a konfigurování periferních zařízení k PC.
 • Instalování a konfigurování počítačové sítě malého rozsahu.
 • Údržba PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu.
 • Odstraňování běžných poruch PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu.
 • Vedení dokumentace o PC, periferiích a počítačové síti malého rozsahu.

 

Možnosti uplatnění absolventa:

Výčet možností uplatnění absolventa vychází z Národní soustavy povolání. Kompetence, které absolventi studiem získávají, umožnují uplatnění nejen jako IT specialisté na níže uvedených pozicích, ale i jako zaměstnanci IT firemních útvarů nebo jako OSVČ nabízející ICT služby. Státní správa a naprostá většina společností se neobejde bez ICT podpory svých procesů. Proto je po ICT odbornících s odpovídajícími znalostmi na trhu práce výrazná poptávka. Zaměstnavatelé se snaží získat ICT odborníky, kteří znají jak odbornou problematiku ICT, tak jsou dobře připraveni pro řešení operativní problematiky i kontinuální implementace nových technologií. Vzdělávací program ICT podpora firemních procesů nabízí vzdělání, které absolventům umožní uplatnění v široké škále ICT specializací od programátorů, webmasterů, techniků ICT, správců sítě až po obchodníky v oblasti ICT.

 

Povolání a typové pozice:

 • Správce databází
 • Správce operačních systémů
 • Správce sítí
 • Samostatný správce aplikací
 • Programátor
 • Analytik, návrhář softwaru
 • Návrhář databází
 • Technik PC a periférií
 • Webdisigner

 

 

 

Zpět k výběru

 


 

Organizace výuky

 

Organizace studia je plně v souladu se zákonem 561/2004 Sb. část šestá, a s ustanoveními vyhlášky 10/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání je uskutečňováno podle se vzdělávacího programu příslušného oboru VOŠ. Na podporu realizace uvedeného programu jsou dále vydávány další vnitřní předpisy, se kterými jsou studenti na začátku každého školního roku a při změnách a aktualizacích seznamováni a které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách školy, úřední desce školy nebo na vyžádání v sekretariátu školy (koncepce rozvoje školy, motivační systém, provozní řád, studijní a zkušební řád, pokyn k zápočtům a zkouškám, požární a evakuační plán, traumatologický plán, atd.)

Před zahájením každého školního roku je vedením školy vypracován harmonogram školního roku, dlouhodobé úkoly pro studenty VOŠ a časové rozvržení studijního programu v příslušném školním roce. S uvedenými dokumenty jsou studenti seznámeni před zahájením výuky v každém školním roce. Údaje o studentech jsou zaznamenány při zahájení studia v elektronickém systému evidence žáků (Škola on-line). Do této evidence jsou souhrnně doplňovány údaje o hodnocení studentů na konci každého studijního období. 

Vzdělávání je organizováno denní formou. Zahrnuje teoretickou přípravu ve škole ve formě přednášek a seminářů a odbornou praxi na pracovištích, odpovídajících charakterem realizovaných činností obsahu odbornosti vzdělávacího programu. Součástí studia jsou nepovinné, individuálně poskytované konzultace. Výuka je organizována modulově. V průběhu studia je výuka členěna do tří ročníků a šesti studijních období. Zařazení jednotlivých modulů do ročníků a období a jejich rozsah v počtu vyučovacích hodin za studium je určeno učebním plánem.

Moduly jsou vyučovány jako povinné, povinně volitelné a volitelné. Každý modul se sestává z předem určeného počtu vyučovacích hodin za vzdělávací období, stanovených učebním plánem. Podle povahy jsou některé moduly vyučovány podle pravidelného týdenního rozvrhu. Jedná se o předměty, jejichž efektivní výuka spočívá v pravidelném získávání znalostí a dovedností, jejich procvičování a opakování (zejména výuka jazyků). Moduly zejména odborných předmětů jsou vyučovány ve vícehodinových blocích. Jejich rozvržení v jednotlivých týdnech a měsících studijního období je stanoveno vždy před zahájením tohoto období. Takto realizovaná organizace výuky umožňuje

 • efektivní zvládnutí učiva modulu a plynulou návaznost jednotlivých modulů, kdy zvládnutí učiva jednoho modulu je nezbytně nutné pro pochopení učiva v modulu dalším
 • efektivní využití času výuky pro workshopy a semináře, které by při jiném časovém rozložení nevykazovaly stejnou efektivitu nebo by nebylo možné je realizovat
 • případnou realizaci části výuky v odborných učebnách partnerských škol a v případě potřeby i na odborných pracovištích reálném prostředí přímo ve firmách
 • využít při výuce vysoce kvalifikovaných odborníků – přímo z praxe nebo pedagogů vysokých škol

 

Výuka standardně probíhá v kmenových a odborných učebnách v prostorách školy. Pro výuku odborných modulů mají nezanedbatelný přínos také návštěvy domácích i zahraničních výstav, workshopy a semináře pořádané vysokými školami a odborníky z praxe, exkurze do různých podniků. Studenti mají denně přístup k počítačům v odborných učebnách i přístup do školní knihovny. Vyučující mají stanoven rozvrh konzultačních hodin, studenti mají však možnost dohodnout si s nimi konzultace i mimo stanovený rozvrh. Ve všech modulech výuky a ve všech prostorách školy jsou respektována platná právní ustanovení, příslušné resortní vyhlášky a nařízení, jakož i normy a předpisy pojednávající o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci. K zajištění praxí je sepisována s každým pracovištěm smlouva s vymezením povinností organizace, studenta i školy.

 

Metody a formy výuky:

Moduly jsou realizovány ve formě

 • přednášek (tam, kde je nutné studentům předat souhrn informací spíše teoretické povahy)
 • cvičení (tam, kde je nutný trvalé aktivní zapojení všech studentů do vyučované problematiky, kde studenti řeší samostatně od vedením vyučujícího praktické úlohy, kde se studenti učí formulovat a obhajovat vlastní názory, apod.)
 • kombinace přednášek a cvičení (nejčastější forma realizace modulů)

 

Doplňkovou formou výuky jsou konzultace, které probíhají podle individuálních potřeb studentů v termínech, určených jednotlivými pedagogy ke konzultacím, případně v termínech smluvených. Konzultace lze realizovat i elektronickou formou.

Ve výuce se uplatňují vyučovací metody, které odpovídají terciárnímu vzdělávání a zohledňují vzdělávání dospělých, a které napomáhají vytvoření klíčových a profesních respektive odborných kompetencí. Přednost má vzdělávání aktivní před vzděláváním pasivním. Využívány jsou zejména metody, které podněcují aktivní a tvůrčí přístup studentů k vyučované problematice: týmová a skupinová práce, projektová výuka, heuristické metody, samostatné vypracování rešerší k zadanému úkolu, prezentace prací, samostatné návrhy a jejich obhajoby, ověřování projektů, brainstorming a brainwrighting, metody diskusní, situační, atd. 

 

Zpět k výběru