Zápočty a zkoušky

 

Podmínky získání zápočtu, uzavření zkouškového období

  1. Zápočet, klasifikovaný zápočet – je udělen studentovi v zápočtovém týdnu (poslední týden výuky v semestru) po splnění požadavků, stanovených vyučujícím.
  2. Na všechny studenty denního studia se vztahuje povinnost účasti na výuce podle rozvrhu. Pokud není vyučujícím stanovena míra tolerované absence, za tolerovanou míru pro získání zápočtu v prvním termínu je považována 25procentní absence.
  3. Pokud student překročí tolerovanou míru absence, nemůže získat zápočet v prvním termínu, ale až po splnění požadavků na doplnění probíraného učiva a vypracování seminární práce. Rozsah práce zpravidla odpovídá počtu zameškaných hodin. Při vysokém počtu absencí vyučující prověří, zda student zvládl probírané učivo.  Před  druhým a každým dalším termínem k získání zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky zaplatí student v sekretariátu školy  manipulační poplatek ve výši 300,00 Kč.
  4. Student, kterému nebyl udělen zápočet v řádném (prvním) termínu z důvodu nedostatečných znalostí, nesplnění úkolu nebo vysoké absence, nemá nárok na podání žádosti o prospěchové stipendium.
  5. Student, který do konce zkouškového období nesplní požadavek složení zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek, stanovených učebním plánem pro příslušný semestr, může vedení školy požádat o prodloužení zkouškového období. Po posouzení důvodů nesložení zápočtů a zkoušek v termínu může vedení školy prodloužit zkouškové období v souladu se zákonnými předpisy. Pokud  student o prodloužení zkouškového období nepožádá, nesplnil předpoklady pro pokračování ve studiu.