Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby

 

Charakteristika oboru

Uplatnění absolventa

Organizace výuky

Anotace vyučovaných modulů

 

Charakteristika oboru

 

Uvedený vzdělávací program je programem, který je obsahem i úrovní poskytovaných znalostí a dovedností v modulech učebního plánu srovnatelný s bakalářskými programy podobného zaměření. Odlišný je ale charakterem znalostí a dovedností: připravuje studenty intenzivně zejména na uplatnění v praxi. Poskytuje výhradně profesně zaměřené vzdělání – odbornou kvalifikaci, která umožňuje absolventům dobré uplatnění na trhu práce. Naším cílem je vychovat a vzdělat absolventa, který je trvale uplatnitelný na trhu práce nejen v České republice, ale i v mezinárodním prostředí. Současná ekonomická realita vyžaduje nejen znalost podstaty fungování ekonomiky a pochopení zákonitostí a vazeb v evropské a světové ekonomice, ale stále větší důraz je kladen na důkladné poznání logistických činností a finančních toků.

Stále častěji jsou v praxi kladeny požadavky na znalost problematiky finančních služeb v souvislosti s realizací činností v mezinárodním obchodu. Oblast finančních služeb včetně bankovního sektoru se dnes neobejde bez znalosti mezinárodních vztahů a vazeb. Na našem trhu v současné době realizuje svoji činnost řada společností, které mají v naší zemi pouze pobočky, a tak jsou pracovníci středního managementu nuceni orientovat se v mezinárodních podmínkách.

Oblast mezinárodního obchodu, logistických a finančních služeb je vzájemně velmi úzce spjatá. Naše absolventy tedy chceme důkladně připravit na pracovní uplatnění tak, aby studiem získali takové znalosti a dovednosti, které maximálně využijí v konkrétní vykonávané pracovní pozici a zároveň rozšířit jejich uplatnitelnost v praxi. Naším záměrem je realizace takového vzdělávacího programu, který komplexně postihne všechny možné aspekty, se kterými se mohou pracovníci v oblasti mezinárodního obchodu setkat. Takto komplexně pojatý program jim umožní kvalitní pracovní uplatnění na odpovídajících pozicích, případně prohlubování znalostí a dovedností v dalším studiu na vysokých školách.

Uvedeným cílům je podřízena struktura vzdělávacího programu: metody výuky, struktura a obsah učiva, organizace vzdělávání i personální zajištění realizace programu. Učitelé kladou při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Záměrem je zapojit do výuky i odborníky z praxe: ať už jako vyučující odborných modulů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. K dosažení uvedených cílů přispívá realizace výuky v malých studijních skupinách, zaměřená na ověřování schopností studentů poznatky správně samostatně aplikovat. Při výuce využívají učitelé moderní výukové metody, které nutí studenty k samostatnému uvažování, vyhodnocování získaných poznatků, posuzování důsledků aplikovanýchrozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.).

Náš vzdělávací program podněcuje absolventa neustále se vzdělávat v rámci celoživotního učení, aby se mohl úspěšné vyrovnat s dynamikou moderní doby a rozvojem moderní společnosti v celostátním i mezinárodním měřítku. Cílem je vzdělat a vychovat absolventa, který splňuje vytýčený profil absolventa s klíčovými kompetencemi, absolventa specialistu, odborníka, který je schopen nastoupit na zvolené pracovní místo a erudovaně a zodpovědně plnit své pracovní úkoly. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, k aktivní účasti na ekonomické produktivní činnosti ostatních lidí. Jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce.
Základ studia spočívá v přesném, pravdivém a úplném získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování s maximální snahou o dosažení efektivních ekonomických výsledků sledované činnosti. Absolventi jsou vedeni k objektivnímu analyzování a posuzování skutečností se snahou předcházet případným konfliktům a navrhovat optimální způsoby řešení pro obě strany.

 

Zpět k výběru

 


 

Uplatnění absolventa

 

Činnosti, pro které je absolvent připravován:

 • Nákup a uzavírání smluv, společenské vystupování a profesionální jednání ve styku se zákazníky i obchodními partnery
 • Vyhodnocování přínosů zahraničních kontaktů pro potřeby organizace
 • Zastupování organizace při jednání se zahraniční účastí
 • Dojednávání cen, ceníků a cenových podmínek s obchodními partnery, aktivní prodej produktů a služeb přidělené skupině zákazníků, informování o nabídce produktů a služeb
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. objednávek s obchodními partnery
 • Zpracovávání plánů a metod rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování poskytovaných služeb
 • Stanovování činností v optimalizaci dopravně přepravního procesu ve skladovém hospodářství
 • Stanovování harmonogramů nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství
 • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství
 • Komplexní řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod.
 • Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností, harmonogramů nasazování a využívání dopravních a manipulačních prostředků
 • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů
 • Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace výrobků
 • Orientace v právních a dalších předpisech pro zabezpečování a řízení provozu osobní nebo nákladní silniční dopravy v organizační jednotce dopravní firmy
 • Posuzování a vyhodnocování dopravních ukazatelů a kontrola plnění přepravně tarifních úkolů v silniční osobní a nákladní dopravě
 • Kontrola plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřených úvěrových smluv včetně kontroly návratnosti těchto úvěrů, posuzování předložených smluv, popř. návrhů na úpravu těchto smluv včetně zpracovávání stanovisek k těmto smlouvám či návrhům jejich změn
 • Kontrola průběhu uzavřených bankovních obchodů
 • Vedení požadovaných bankovních agend a evidencí
 • Kontrola dodržování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů při provádění hotovostních operací a operací s šeky
 • Poskytování konzultací a poradenské činnosti v oblasti hotovostních operací
 • Posuzování žádostí o úvěr a zpracovávání stanovisek k jednotlivým obchodním případům, kontrola správnosti a úplnosti údajů předkládaných klienty ve svých žádostech o poskytnutí úvěru, kontrola dodržování úvěrových limitů pro jednotlivé obchodní případy, provádění dohlídkové a prověrkové činnosti u klientů včetně ověřování stavu objektů navrhovaných do zástavy na místě
 • Příprava úvěrové dokumentace pro archivaci a následně pro skartaci, spolupráce při přípravě dokumentace problémových úvěrů a při přípravě podkladů pro finanční audit, zpracovávání přehledů, databází a výstupů k problematice řízení úvěrů
 • Poskytování konzultací a poradenské činnosti v oblasti řízení úvěrů
 • Příprava úvěrové dokumentace pro archivaci a následně pro skartaci
 • Provádění kontroly smluv jednotlivých aktivních úvěrových obchodů, a to z hlediska úplnosti 
 • dokumentace a věcné a formální správnosti včetně správných úrokových sazeb
 • Spolupráce při zpracováváni ekonomických analýz (výpočet dílčích ukazatelů)
 • Řešení reklamací transakcí se zahraničními partnery
 • Vedení požadovaných bankovních agend a evidencí kartových obchodů
 • Zpracovávání výsledků marketingových výzkumů bankovního trhu
 • Poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti bankovních produktů, orientace v dokumentaci o pojistných událostech, posuzování přijatelnosti pojistných rizik, orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s pojištěním
 • Provádění kontroly dodržování preventivních opatření vůči pojistným podvodům
 • Příprava podkladů k rozhodování o podmínkách, přijatelnosti a výši rizika
 • Posuzování příčin pojistných událostí, stanovení pravděpodobné a maximální možné škody
 • Orientace na pojistném trhu a v nabídce produktů konkurenčních institucí, poskytování konzultační a poradenské činnosti
 • Stanovení pravidel a závazného postupu vzniku, správy a likvidace pojistných událostí
 • Vytváření podmínek pro zavádění nových pojistných produktů do provozu pojišťovny
 • Provádění kontroly dodržování preventivních opatření vůči pojistným podvodům, kontrola dodržování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů
 • Provádění kalkulace pojistného u jednotlivých pojistných smluv, výkaznictví pro dozor v pojišťovnictví
 • Nabízení pojistných produktů a získávání klientů pojišťovny, sjednávání pojištění s klienty a uzavírání pojistných smluv, sestavování individuálních programů pojistné ochrany dle požadavků zákazníka
 • Vedení požadovaných evidencí a dokumentací
 • Zabezpečení klientského informačního servisu
 • Vyhledávání klientů a jejich oslovování, shromažďování a zpracovávání informací o nasycenosti trhu v dané lokalitě (průzkum trhu)

 

Možnosti uplatnění absolventa:

 • ve firmách se zahraniční účastí a obchodních firmách na pozicích pracovníků obchodních i ekonomických úseků, v útvaru marketingu, logistiky, úvěrovém apod.
 • v podnicích na pozicích managementu střední linie nebo jako odborní pracovníci  při zajišťování obchodní činnosti firmy, finančních toků
 • v dopravních firmách na pozici vedoucího dispečera, resp. pracovníka provozního útvaru dopravní organizace, koordinujícího činnosti spojené s optimalizací dopravy
 • ve firmách, obhodujícíh se zahraničím, jako odborný pracovník marketingu, sestavující plány marketingových opatření, vymezující okruhy perspektivních aktivit
 • v logistice jako referent dopravy a přepravy, zabezpečující činnosti včetně celního řízení
 • v peněžních ústavech na pozicích středního a vyššího managementu na pracovištích zaměřených na obsluhu a spolupráci s klienty bank
 • v rámci bankovních institucí i u nebankovních subjektů jako specializovaný poradce v oblasti finančních investic
 • v institucích nabízejících finanční služby (spořitelny, penzijní fondy, leasingové společnosti, společnosti nabízející splátkové úvěry)
 • ve finančních odděleních podniků jako specialista pro spolupráci s bankami a dalšími institucemi, zajišťujícími finanční služby
 • v mezinárodních finančních skupinách jako referent pro práci se zahraniční klientelou
 • v pojišťovacích institucích jako odborní referenti i pracovníci středního managementu

 

Povolání a typové pozice:

 • Specialista zahraničního obchodu
 • Logistik výroby a skladových operací
 • Logistik skladových operací specialista
 • Logistik v dopravě a přepravě specialista
 • Manager provozu silniční dopravy
 • Samostatný bankovní pracovník
 • Bankovní ekonom
 • Metodik bankovních hotovostních operací
 • Pracovník devizových a kapitálových obchodů
 • Pracovník řízení úvěrů a správy úvěrového portfolia
 • Samostatný pracovník v pojišťovnictví
 • Asistent riskmanažera v pojišťovnictví

 

Zpět k výběru

 


 

Organizace výuky

 

Organizace studia je plně v souladu se zákonem 561/2004 Sb. část šestá, a s ustanoveními vyhlášky 10/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání je uskutečňováno podle vzdělávacího programu příslušného oboru VOŠ. Na podporu realizace uvedeného programu jsou dále vydávány další vnitřní předpisy, se kterými jsou studenti na začátku každého školního roku a při změnách a aktualizacích seznamováni a které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách školy, úřední desce školy nebo na vyžádání v sekretariátu školy (koncepce rozvoje školy, motivační systém, provozní řád, studijní a zkušební řád, pokyn k zápočtům a zkouškám, požární a evakuační plán, traumatologický plán, atd.).

Před zahájením každého školního roku je vedením školy vypracován harmonogram školního roku, dlouhodobé úkoly pro studenty VOŠ a časové rozvržení studijního programu v příslušném školním roce. S uvedenými dokumenty jsou studenti seznámeni před zahájením výuky v každém školním roce. Údaje o studentech jsou zaznamenány při zahájení studia v elektronickém systému evidence žáků (Škola on-line). Do této evidence jsou souhrnně doplňovány údaje o hodnocení studentů na konci každého studijního období.

Vzdělávání je organizováno denní formou. Zahrnuje teoretickou přípravu ve škole ve formě přednášek a seminářů a odbornou praxi na pracovištích, odpovídajících charakterem realizovaných činností obsahu odbornosti vzdělávacího programu. Součástí studia jsou nepovinné, individuálně poskytované konzultace. Výuka je organizována modulově. V průběhu studia je výuka členěna do tří ročníků a šesti studijních období. Zařazení jednotlivých modulů do ročníků a období a jejich rozsah v počtu vyučovacích hodin za studium je určeno učebním plánem.

Moduly jsou vyučovány jako povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinně volitelný modul je student povinen absolvovat v jednom libovolném vzdělávacím období studia, uvedeném v učebním plánu. Podmínkou realizace povinně volitelných a volitelných modulů ve studijním období je zapsání stanoveného minimálního počtu studentů do příslušného modulu. Každý modul se sestává z předem určeného počtu vyučovacích hodin za období školního roku, stanovených učebním plánem. Podle povahy jsou některé moduly vyučovány podle pravidelného týdenního rozvrhu. Jedná se o moduly, jejichž efektivní výuka spočívá v pravidelném získávání znalostí a dovedností, jejich procvičování a opakování (zejména výuka jazyků, případně matematiky a účetnictví). Moduly zejména odborných předmětů jsou vyučovány ve vícehodinových blocích. Jejich rozvržení v jednotlivých týdnech a měsících příslušného období školního roku je stanoveno vždy před zahájením tohoto období. Takto realizovaná organizace výuky umožňuje

 • efektivní zvládnutí učiva modulu a plynulou návaznost jednotlivých modulů, kdy zvládnutí učiva jednoho modulu je nezbytně nutné pro pochopení učiva v modulu dalším
 • efektivní využití času výuky pro workshopy a semináře, které by při jiném časovém rozložení nevykazovaly stejnou efektivitu nebo by nebylo možné je realizovat
 • případnou realizaci části výuky v odborných učebnách partnerských škol a v případě potřeby i na odborných pracovištích reálném prostředí přímo ve firmách
 • využít při výuce vysoce kvalifikovaných odborníků – přímo z praxe nebo pedagogů vysokých škol

Výuka standardně probíhá v kmenových a odborných učebnách v prostorách školy. Pro výuku odborných modulů mají nezanedbatelný přínos také návštěvy domácích i zahraničních výstav, workshopy a semináře pořádané vysokými školami a odborníky z praxe, exkurze do různých podniků. Studenti mají denně přístup k počítačům v odborných učebnách i přístup do školní knihovny. Vyučující mají stanoven rozvrh konzultačních hodin, studenti mají však možnost dohodnout si s nimi konzultace i mimo stanovený rozvrh. Ve všech modulech výuky a ve všech prostorách školy jsou respektována platná právní ustanovení, příslušné resortní vyhlášky a nařízení, jakož i normy a předpisy pojednávající o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci.
K zajištění praxí je sepisována s každým pracovištěm smlouva s vymezením povinností organizace, studenta i školy.

 

Metody a formy výuky:
Moduly jsou realizovány ve formě

 • přednášek (tam, kde je nutné studentům předat souhrn informací spíše teoretické povahy)
 • cvičení (tam, kde je nutný trvalé aktivní zapojení všech studentů do vyučované problematiky, kde studenti řeší samostatně od vedením vyučujícího praktické úlohy, kde se studenti učí formulovat a obhajovat vlastní názory, apod.)
 • kombinace přednášek a cvičení (nejčastější forma realizace modulů)

Uvedené formy výuky jsou doplněny individuálními konzultacemi, které jsou jednotlivými vyučujícími poskytovány studentům podle potřeby.
Ve výuce se uplatňují vyučovací metody, které odpovídají terciárnímu vzdělávání a zohledňují vzdělávání dospělých, a které napomáhají vytvoření klíčových a profesních respektive odborných kompetencí. Přednost má vzdělávání aktivní před vzděláváním pasivním. Využívány jsou zejména metody, které podněcují aktivní a tvůrčí přístup studentů k vyučované problematice: týmová a skupinová práce, projektová výuka, heuristické metody, samostatné vypracování rešerší k zadanému úkolu, prezentace prací, samostatné návrhy a jejich obhajoby, ověřování projektů, brainstorming a brainwrighting, metody diskusní, situační, atd.

 

Zpět k výběru