Historický vývoj školy

 

Současná Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v Jihočeském kraji. Zakladatel a vlastník Ing. Karel Strnad byl zároveň i ředitelem školy (ve funkci ředitele školy byl až do roku 2010). (Prvopočátky jsou směřovány již k datu 1990, kdy subjekt fungoval jako jazyková škola.) Nejprve škola poskytovala pouze dvouleté pomaturitní studium ukončené maturitou v ekonomickém oboru (podmínkou k přijetí ke studiu bylo úspěšně ukončené vzdělání s maturitní zkouškou). Vzhledem ke specializaci tohoto vzdělání většina žáků školy pocházela hlavně z řad gymnazistů. Žáci rovněž ve větší míře využívali možnosti složit státní zkoušky z anglického nebo německého jazyka (škola nevlastnila akreditaci k závěrečným zkouškám, a tak pro závěrečné přezkoušení využívala pedagogů z Brna). Až do konce roku 1994 neměla škola vlastní hlavní budovu a výuka byla rozmístěna v rámci celých Českých Budějovic (vyučování probíhalo např. v KD Gerbera, KD Metropol, KD Slavie aj.). Od Vánoc v roce 1994 získala škola nové sídlo na Pražské třídě v Českých Budějovicích, kam přesměrovala veškerou výuku (škola zde následně sídlila až do konce srpna 2012). Pro pomaturitní studium nebyly státem přesně stanovené osnovy. Jednotliví učitelé si obsahy příslušných předmětů připravovali sami se zohledněním ekonomické praxe. Pomaturitní studium neobsahovalo klasické středoškolské předměty – např. český jazyk, společenské vědy aj., ale zaměřovalo se pouze na ekonomický obor s předměty, jakými byly např. ekonomika, účetnictví, zbožíznalství, finanční matematika aj.

Koncem roku 1994 se podařilo získat akreditaci na vyšší odbornou školu (VOŠ) se začátkem výuky plánovaným ve školním roce 1995/1996. Následně dne 17. března byl škole schválen učební plán pro čtyřleté studium obchodní akademie s působností od 1. září 1995. V září tedy 1995 začala škola v nových prostorech nabízet svým uchazečům i uvedené nové možnosti vzdělání. Pokryla tak poptávku nejen absolventů středoškolského vzdělání, ale i zájem z řad absolventů základních škol. V prosinci tohoto roku se škole podařilo získat další oprávnění, a to na pětileté studium obchodní akademie v dálkové formě vzdělávání. Dne 26. června 1996 byla zařazena do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení jako jeden celek (škola nabízející maturitní i pomaturitní studium).

Od 1. září 1996 škola vystupovala pod názvem Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie České Budějovice, Pražská 3. Plánovaná kapacita pro obchodní akademii byla 125 žáků a pro vyšší odbornou školu 225 studentů. Nabízela obory:

Vyšší odborná škola (VOŠ):

 • Výpočetní technika a základy programování; denní studium; dvouleté
 • Výpočetní technika a základy programování; dálkové studium; tříleté
 • Mezinárodní obchod; denní studium; dvouleté
 • Mezinárodní obchod; dálkové studium; tříleté
 • Bankovnictví a pojišťovnictví; denní studium; tříleté
 • Bankovnictví a pojišťovnictví; dálkové studium; čtyřleté
 • Obchodní podnikatelství; denní studium; dvouleté
 • Obchodní podnikatelství; dálkové studium; tříleté

Střední škola (SŠ):

 • Obchodní akademie; denní studium; dvouleté (pomaturitní)
 • Obchodní akademie; denní studium; čtyřleté
 • Obchodní akademie; dálkové studium; pětileté

O rok později bylo škole povoleno navýšení kapacity studentů vyšší odborné školy z 225 osob na 325 osob.

Rok 1998 se nesl v duchu změn. Škola byla z původního názvu přejmenována na „Soukromá vyšší odborná škola a Obchodní akademie s. r. o. (SVOS a OA). Dvouleté obory VOŠ  při denním studiu – mezinárodní obchod a obchodní podnikatelství byly změněny na obory tříleté. Kapacita školy byla upravena na 100 žáků u SŠ a 350 žáků na VOŠ. Došlo ke schválení nového klasifikačního řádu a učebních plánů pro VOŠ. V rámci zavedení klasifikace kmenových oborů vzdělání 16. června 1998 došlo ke změně číselné identifikace škol a SVOS a OA musela v průběhu roku změnit identifikace, případně názvy jednotlivých oborů:

 

VOŠ:

 • 26-31-N Výpočetní technika a informační technologie
  • 26-31-N/005 Výpočetní technika a základy programování; denní – dvouleté; dálkové – tříleté
 • 63-41-N Ekonomika a podnikání
  • 63-41-N/001 Mezinárodní obchod; denní – tříleté; dálkové – tříleté
  • 63-41-N/019 Obchodní podnikatelství; denní – tříleté; dálkové – tříleté
 • 63-43-N Finančnictví a pojišťovnictví
  • 63-43-N/002 Bankovnictví a pojišťovnictví; denní – tříleté; dálkové – čtyřleté

SŠ:

 • 63-41-M Ekonomika a podnikání
  • 63-41-M/004 Obchodní akademie; denní – čtyřleté; dálkové – pětileté

S uvedenými změnami došlo zároveň i k úpravě učebních plánů a osnov.

Do roku 2002 škola zrušila veškeré dálkové studium a zaměřila se pouze na denní formu při délkách standardního studia čtyři roky pro SŠ a tři roky pro VOŠ. Jelikož rostl zájem z řad absolventů základních škol, došlo zároveň ke změně kapacity školy na 150 žáků v rámci SŠ a 300 studentů v rámci VOŠ. V následujícím roce zájem přetrvával, a tak kapacita byla opět upravena na 175 žáků pro SŠ a 275 studentů pro VOŠ. V roce 2004 škola opět zažádala o navýšení kapacity na SŠ, ale MŠMT žádost zamítlo z důvodu dostatečného počtu tříd v Jihočeském kraji v rámci středoškolského vzdělání (MŠMT se zároveň odvolávalo na přebytek absolventů ekonomických oborů, kteří často souvisí s rostoucím procentem nezaměstnanosti kraje – jsou nadbyteční). V tomto roce došlo zároveň k přejmenování oboru VOŠ „Výpočetní technika a základy programování“ na „Výpočetní technika a programování“ a ke zrušení oboru VOŠ „Obchodní podnikatelství“.

Zájem o středoškolské studijní obory sice stále rostl, ale na vzdělávacím trhu již byla velká řada škol nabízejících ekonomické vzdělání, stejně jako poměrně velký počet soukromých škol. Aby si škola udržela svou naplněnost, bylo nutné nabídku vzdělání diferenciovat, tedy obohatit své portfolio o nové obory. Tento záměr se podařil a po schválení MŠMT byl od 1. 9. 2006 zařazen do nabídky školy nový čtyřletý obor: 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné. Tohoto roku zároveň došlo k vytvoření nové společnosti s ručením omezením s dvěma společníky – Ing. Karel Strnad (i nadále působil ve funkci ředitele školy) a Ing. Olga Strnadová. S právní úpravou společnosti došlo zároveň i ke změně názvu školy na „Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o.“ (VOS a SS; název je užíván až do současnosti).

Další změna nastala až v roce 2009, kdy dle nařízení vlády č. 224/2007 Sb. došlo k opětovné změně identifikace oborů, a to v rámci nově platných rámcově vzdělávacích programů (RVP; prostřednictvím rámcových vzdělávacích programů školy následně vytvářely vlastní školní vzdělávací programy, dle kterých probíhala příslušná výuka) pro středoškolské vzdělávání:

 • 63-41-M/004 Obchodní akademie – zrušeno => dobíhající obor
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – nový obor
 • 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné – zrušeno => dobíhající obor
 • 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné – nový obor

Následně došlo v roce 2010 ke změně identifikace oborů i v rámci VOŠ:

 • 26-31-N/005 Výpočetní technika a programování – zrušeno => dobíhající obor
 • 26-47-N/12 Výpočetní technika a programování – nový obor
 • 63-41-N/001 Mezinárodní obchod – zrušeno => dobíhající obor
 • 63-41-N/23 Mezinárodní obchod – nový obor
 • 63-43-N/002 Bankovnictví a pojišťovnictví – zrušeno => dobíhající obor
 • 63-43-N/14 Bankovnictví a pojišťovnictví – nový obor

Změny se dočkalo v roce 2010 i vedení školy a do funkce ředitelky školy byla jmenována Ing. Olga Strnadová.

Nově zvolená ředitelka setrvala ve své funkci až do podzimu roku 2011. Dne 30. listopadu 2011 byla škola odkoupena novými majiteli a statutárními orgány se stali společníci Ing. Zdeňka Dočekalová, Ing. Martin Kůs a Jan Dočekal. Do funkce ředitelky školy byla zvolena Ing. Zdeňka Dočekalová. Zanedlouho došlo i ke změně sídla školy. Od počátku školního roku 2012/2013 změnila svou destinaci z Pražské třídy 1813/3 na ulici Emy Destinové 395 v Českých Budějovicích.

S novým vedením školy přišla, kromě změny sídla, i nová vize školy. V posledních letech totiž docházelo ke snižování počtu absolventů základních škol. Střední školy však zůstaly při stejném počtu, často rozšiřovaly počty nabízených studijních oborů a docházelo i ke vzniku nových institucí poskytujících středoškolské vzdělání. Při tomto stavu nebyly naplněny kapacity řady škol, ty se dostávaly do finančních problémů, vyúsťujících až v rušení jednotlivých oborů případně k rušení a slučování vzdělávacích zařízení. Aby se do životně hraničního stavu nedostala sledovaná škola VOS a SS, muselo dojít diferenciaci nabízeného vzdělání se zohledněním zastoupení jednotlivých studijních oborů v kraji, resp. v celé České republice. Od září 2012 byl obor Obchodní akademie rozšířen o čtyři zaměření, specifikovaná nový školním vzdělávacím programem (ŠVP). Tato zaměření dávají žákům možnost profilovat se od třetího ročníku na příslušný obor se stálým důrazem na ekonomickou sféru. Jedná se o zaměření: žurnalistika a média, informační a komunikační technologie a všeobecná ekonomie. Zejména díky nabídce ojedinělého zaměření v Jihočeském kraji „žurnalistika a média“ (škola jej zavedla v roce 2012 jako druhá v České republice, přičemž konkurenční škola sídlí v Moravskoslezském kraji) si škola nejen udržela, ale rozšířila počet zájemců. Dalším krokem ve změněné koncepci školy bylo zrušení oboru Gymnázium – všeobecné a jeho nahrazení oborem, více potřebným pro praxi. V průběhu roku škola podnikla průzkum mezi zaměstnavateli a hledala obor, ve kterém by měli její absolventi co největší uplatnění. Uplatnitelnost absolventů příslušného oboru v praxi je jedním z nejdůležitějších faktorů a měla by sehrát nemalou roli i při výběru středoškolského vzdělání novými uchazeči. Průzkumem bylo zjištěno, že zaměstnavatelé postrádají absolventy orientující se v logistických oborech. Z toho důvodu další kroky inovace vedly tímto směrem a ve školním roce 2013/2014 byl otevřen nový obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby. Jednalo se (a stále jedná) o studijní obor ojedinělý v rámci Jihočeského kraje (v rámci České republiky je na tento studijní obor zaměřeno pouze 15 škol, přičemž nejbližší konkurenční subjekt se nachází v Praze). Pro školní rok 2013/14 jsou tedy v nabídce vzdělání VOS a SS obory:

 

SŠ:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie s výběrovým zaměřením:

  • Žurnalistika a média

  • Jazyky

  • Informační a komunikační technologie

  • Všeobecná ekonomie

 • 37-42-M/01 Logistické a finanční služby

VOŠ:

 • 26-47-N/12 Výpočetní technika a programování

 • 63-41-N/23 Mezinárodní obchod

 • 63-43-N/14 Bankovnictví a pojišťovnictví

 

Škola v blízké budoucnosti již neplánuje jakékoli změny v obsahu svého vzdělávacího portfolia v rámci SŠ. Změny nabídky vzdělání v rámci VOŠ jsou odvislé od reakreditací oborů VOŠ v roce 2016. Škola se aktuálně zaměřuje hlavně na stálé zkvalitňování a inovování průběhu výuky stávajících oborů se zohledněním aktuálního vývoje trendů ve vzdělávání. Zároveň také pečuje o své priority a ideje, kterými jsou např. nízký počet žáků ve třídách, individuální přístup k žákům, rodinné prostředí, propojení výuky s praxí, alternativní způsoby výuky aj.