Mediální komunikace a žurnalistika

 

Charakteristika oboru

Uplatnění absolventa

Organizace výuky

Anotace vyučovaných modulů

 

Charakteristika oboru

 

Vzdělávací program oboru Publicistika „Mediální komunikace a žurnalistika“ je zaměřen na přípravu absolventů pro segment pracovního trhu, který vyžaduje znalost současných nástrojů masové a on-line komunikace a aplikaci těchto vědomostí v praxi. Zároveň si zakládá na dovednosti mezilidské komunikace založené na vědomostech ze sféry psychologických aspektů soukromého či veřejného fungování společnosti.

Důraz je kladen na osvojení zásad mluveného i psaného projevu,   vystupování na veřejnosti, umění komunikace se sdělovacími prostředky i jejich prostřednictvím. Samozřejmou součástí všeobecného základu znalostí je poznání základů hospodaření podniku, osvojení si základních poznatků z oblasti psychologie a sociologie, základů práva a charakteristika základních aspektů globální ekonomiky včetně klasifikace globálních problémů. Program zahrnuje výuku dvou cizích jazyků.

Nedílnou součástí studia je výkon odborné praxe. Během studia si studenti osvojí řadu praktických mediálních dovedností díky spolupráci pracovníky v redakcích  tištěných, televizních, rozhlasových i internetových médií, v PR agenturách, neziskových, státních i soukromých organizacích. Porozumí principům mezilidské i masové komunikace, vztahům s veřejností, pravidlům komunikace se zákazníkem. Absolventi musejí být schopni formulovat kritické myšlenky a prezentovat je veřejnosti, při hodnocení využívat různá kritéria a pohledy, brát v úvahu všechny nabízené aspekty, dívat se na záležitosti z více zorných úhlů. Budou ovládat dovednosti v oblasti  ICT, potřebné ke kvalitnímu zvládnutí potřebných činností v oblasti mediální komunikace.

Absolventi studia uvedeného programu znají i základní principy komunikace organizace s veřejností a médii, umí sestavit firemní komunikační strategii, vyhodnocují názory veřejnosti, vypracovávají informační výstupy. Dovedou získávat informace o zpracovávané problematice, jsou schopni se písemně a slovně vyjadřovat na odpovídající úrovni, kvalifikovaně využívají různé zdroje informací.

Profil absolventa je směřován k uplatnění v mediální sféře a v oblasti audiovizuálních a internetových nástrojů. Uplatnění mohou absolventi najít také v reklamních, marketingových a PR agenturách, v odděleních styku s veřejností v obchodních společnostech. Díky kvalitnímu základu vzdělání z oblasti ekonomiky a práva jsou schopni i samostatně podnikat. Vybavení znalostmi a dovednostmi z uvedených oblastí s důrazem na specifické oblasti mediální a komunikační praxe umožní absolventům uplatnění v marketingových útvarech komerčních i nekomerčních firem a institucí, v komunikačních agenturách, v rolích tiskových mluvčí nebo ve vlastním podnikání.

Uvedeným cílům je podřízena struktura vzdělávacího programu: metody výuky, struktura a obsah učiva, organizace vzdělávání i personální zajištění realizace programu. Učitelé kladou při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Záměrem je zapojit do výuky i odborníky z praxe: ať už jako vyučující odborných předmětů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. K dosažení uvedených cílů přispívá realizace výuky v malých studijních skupinách, zaměřená na ověřování schopností studentů poznatky správně samostatně aplikovat. Při výuce využívají učitelé moderní výukové metody, které nutí studenty k samostatnému uvažování, vyhodnocování získaných poznatků, posuzování důsledků aplikovanýchrozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.).

Náš vzdělávací program podněcuje absolventa neustále se vzdělávat v rámci celoživotního učení, aby se mohl úspěšné vyrovnat s dynamikou moderní doby a rozvojem moderní společnosti v celostátním i mezinárodním měřítku. Cílem je vzdělat a vychovat absolventa, který splňuje vytýčený profil absolventa s klíčovými kompetencemi, absolventa specialistu, odborníka, který je schopen nastoupit na zvolené pracovní místo a erudovaně a zodpovědně plnit své pracovní úkoly. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, k aktivní účasti na ekonomické produktivní činnosti ostatních lidí. Jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce.

Základ studia spočívá v přesném, pravdivém a úplném získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování s maximální snahou o dosažení efektivních ekonomických výsledků sledované činnosti. Absolventi jsou vedeni k objektivnímu analyzování a posuzování skutečností se snahou předcházet případným konfliktům a navrhovat optimální způsoby řešení pro obě strany.

 

Zpět k výběru

 


 

Uplatnění absolventa

 

Činnosti, pro které je absolvent připravován:

 • poskytování kvalifikovaných informací především masmédiím a široké veřejnosti o plánech, dosažených výsledcích či postojích organizace k určitému tématu
 • příprava, plánování a řízení komunikačních kampaní
 • příprava tiskových zpráv a jejich distribuce
 • komunikace se zástupci médií a redakcí, sestavování a realizace komunikačních strategií
 • vypracovávání reportů a mediálních analýz
 • realizace mediálních tréninků
 • zastupování klienta v roli mluvčího společnosti
 • vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích
 • zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti, hromadným sdělovacím prostředkům a zpravodajským agenturám
 • publicistická činnost
 • prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti
 • zajišťování součinnosti s médii, organizace tiskových konferencí
 • sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům
 • samostatné tvůrčí vykonávání nejvýznamnějších publicistických činností
 • samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností
 • příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi
 • zajišťování jednodušších výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací
 • samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží
 • provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav
 • vytváření elektronické verze časopisů
 • příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy apod.
 • redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na internetu
 • posuzování materiálů po odborné a umělecké stránce
 • práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy
 • vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů pro korektury na serveru a v elektronickém archivu
 • opravy a úpravy textu z hlediska jazykové správnosti,porovnání předložených textů s rukopisy a provádění jejich oprav, úpravy textů po věcné, stylistické a terminologické stránce
 • spolupráce a konzultace s autory při stylistických úpravách textu
 • sledování zdrojů monitoringu – televize, tisku, rozhlasu, elektronických médií, indoorové (reklama v obchodních centrech a jiných veřejných prostorách) a outdoorové reklamy (billboardy, reklama na dopravních prostředcích a jiných veřejných prostorách)
 • sběr aktuálních informací, analýz a dat z dostupných zdrojů poskytovaných médii a jinými veřejnými institucemi či institucemi zabývajícími se výzkumem spotřebitelského chování populace
 • zpracování informací, analýz a dat na základě individuálního zadání zaměstnavatele nebo klienta
 • export výsledků monitoringu klientovi a členům realizačního týmu, který zpracovává reklamní kampaň a další prezentaci produktů a služeb
 • komunikace s klientem a členy realizačního týmu, který zpracovává reklamní kampaň a další prezentaci produktů a služeb

 

Možnosti uplatnění absolventa:

Výčet možností uplatnění absolventa vychází z Národní soustavy povolání. Kompetence, které absolventi studiem získávají, umožnují uplatnění zejména v v mediální sféře a v oblasti audiovizuálních a internetových nástrojů. Uplatnění mohou absolventi najít také v reklamních, marketingových a PR agenturách, v odděleních styku s veřejností v obchodních společnostech. Díky kvalitnímu základu vzdělání z oblasti ekonomiky a práva jsou schopni i samostatně podnikat. Vybavení znalostmi a dovednostmi z uvedených oblastí s důrazem na specifické oblasti mediální a komunikační praxe umožní absolventům uplatnění v marketingových útvarech komerčních i nekomerčních firem a institucí, v komunikačních agenturách, v rolích tiskových mluvčí nebo ve vlastním podnikání.

 

Povolání a typové pozice:

 • PR specialista
 • tiskový mluvčí
 • odborný pracovník vztahů k veřejnosti
 • redaktor novinář
 • šéfredaktor
 • technický redaktor
 • korektor ve vydavatelství
 • pracovník monitoringu médií

 

Zpět k výběru

 


 

Organizace výuky

 

Organizace studia je plně v souladu se zákonem 561/2004 Sb. část šestá, a s ustanoveními vyhlášky 10/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání je uskutečňováno podle vzdělávacího programu příslušného oboru VOŠ. Na podporu realizace uvedeného programu jsou dále vydávány další vnitřní předpisy, se kterými jsou studenti na začátku každého školního roku a při změnách a aktualizacích seznamováni a které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách školy, úřední desce školy nebo na vyžádání v sekretariátu školy (koncepce rozvoje školy, motivační systém ke zlepšení studijních výsledků, provozní řád, studijní a zkušební řád, pokyn k zápočtům a zkouškám, požární a evakuační plán, traumatologický plán, atd.)

Před zahájením každého školního roku je vedením školy vypracován harmonogram školního roku, dlouhodobé úkoly pro studenty VOŠ a časové rozvržení studijního programu v příslušném školním roce. S uvedenými dokumenty jsou studenti seznámeni před zahájením výuky v každém školním roce. Údaje o studentech jsou zaznamenány při zahájení studia v elektronickém systému evidence žáků (Škola on-line). Do této evidence jsou na konci každého studijního období souhrnně doplňovány údaje o hodnocení studentů. K průběžným záznamům docházky studentů na výuku, evidenci vyučovaných témat a souhrnné evidenci o zápočtech a zkouškách studijní skupiny slouží uvedená elektronická evidence a pomocný systém semestrálních listů příslušného předmětu v tištěné podobě (list docházky, list výuky, list hodnocení).

Vzdělávání je organizováno denní formou. Zahrnuje teoretickou přípravu ve škole ve formě přednášek a seminářů  a odbornou praxi na pracovištích, odpovídajících charakterem realizovaných činností obsahu odbornosti vzdělávacího programu. Součástí studia jsou nepovinné, individuálně poskytované konzultace. Výuka je organizována modulově. V průběhu studia je výuka členěna do tří ročníků a šesti studijních období. Zařazení jednotlivých modulů do ročníků a období a jejich rozsah v počtu vyučovacích hodin za studium je určeno učebním plánem.

Moduly jsou vyučovány jako povinné. Každý modul se sestává z předem určeného počtu vyučovacích hodin za semestr, stanovených učebním plánem. Podle povahy jsou některé moduly vyučovány podle pravidelného týdenního rozvrhu. Jedná se o předměty, jejichž efektivní výuka spočívá v pravidelném získávání znalostí a dovedností, jejich procvičování a opakování (zejména výuka jazyků, případně matematiky a účetnictví). Moduly zejména odborných předmětů jsou vyučovány ve vícehodinových blocích. Jejich rozvržení v jednotlivých týdnech a měsících studijního období (semestru) je stanoveno vždy před zahájením tohoto období. Takto realizovaná organizace výuky umožňuje

 • efektivní zvládnutí učiva modulu a plynulou návaznost jednotlivých modulů, kdy zvládnutí učiva jednoho modulu je nezbytně nutné pro pochopení učiva v modulu dalším
 • efektivní využití času výuky pro workshopy a semináře, které by při jiném časovém rozložení nevykazovaly stejnou efektivitu nebo by nebylo možné je realizovat
 • případnou realizaci části výuky v odborných učebnách partnerských škol a v případě potřeby i na odborných  pracovištích  reálném prostředí  přímo ve firmách
 • využít při výuce vysoce kvalifikovaných odborníků – přímo z praxe nebo pedagogů vysokých škol

Výuka standardně probíhá v kmenových a odborných učebnách v prostorách školy. Pro výuku odborných modulů mají nezanedbatelný přínos také návštěvy domácích i zahraničních výstav, workshopy a semináře pořádané vysokými školami a odborníky z praxe, exkurze do různých podniků. Studenti mají denně přístup k počítačům v odborných učebnách i přístup do školní knihovny. Vyučující mají stanoven rozvrh konzultačních hodin, studenti mají však možnost dohodnout si s nimi konzultace i mimo stanovený rozvrh.Ve všech modulech výuky a ve všech prostorách školy jsou respektována platná právní ustanovení, příslušné resortní vyhlášky a nařízení, jakož i normy a předpisy pojednávající o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci.

K zajištění praxí je sepisována s každým pracovištěm smlouva s vymezením povinností organizace, studenta i školy.

 

Metody a formy výuky:

Moduly jsou realizovány ve formě

 • přednášek (tam, kde je nutné studentům předat souhrn informací spíše teoretické povahy)
 • cvičení (tam, kde je nutný trvalé aktivní zapojení všech studentů do vyučované problematiky, kde studenti řeší samostatně od vedením vyučujícího praktické úlohy, kde se studenti  učí formulovat a obhajovat vlastní názory, apod.)
 • kombinace přednášek a cvičení (nejčastější forma realizace modulů)

Ve výuce se uplatňují vyučovací metody, které odpovídají terciárnímu vzdělávání a zohledňují vzdělávání dospělých, a které napomáhají vytvoření klíčových a profesních respektive odborných kompetencí. Přednost má vzdělávání aktivní před vzděláváním pasivním. Využívány jsou zejména metody, které podněcují  aktivní a tvůrčí přístup studentů k vyučované problematice: týmová a skupinová práce, projektová výuka,  heuristické metody, samostatné vypracování rešerší k zadanému úkolu, prezentace prací, samostatné návrhy a jejich obhajoby, ověřování projektů, brainstorming a brainwrighting, metody diskusní, situační,  atd.

 

Zpět k výběru