Logistické a finanční služby

 

MŠMT schválilo od 1. 9. 2013 zahájení vzdělávání v oboru, který v denním studiu nabízíme jako jediná střední škola v jižních Čechách.

 

1. Charakteristika oboru

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou, vhodný pro dívky i chlapce, zaměřený na výuku základních činností, spojených s organizací, plánováním, řízením a přepravou materiálu a informací v optimálním čase, na správné místo a s minimálními náklady. Součástí vzdělání je také získání znalostí a osvojení dovedností, souvisejících s výkonem zasilatelských služeb a finančních služeb.

V současné době navazuje vedení školy kontakty s významnými podniky jihočeského kraje: Madeta, a. s., Bosch, spol. s r. o., Jednota, s. d., Česká pošta, s podniky přepravních služeb, i s řadou menších firem výrobního i obchodního charakteru. Z oblasti finančních služeb jsou to zejména ČSOB, a. s., OVB Allfinanz, a. s., Fincentrum, a. s., Generali pojišťovna, a. s. Smyslem je získání aktuálních informací o možnosti uplatnění teoretických znalostí v praxi, navázání kontaktů s odborníky z oboru logistiky a finančních služeb a využití jejich znalostí a dovedností v rámci besed, seminářů a exkurzí, pořádaných pro žáky v rámci výuky odborných předmětů. Dalším cílem sociálního partnerství je zabezpečení odborné praxe žáků školy, případně rozšíření možností pracovního uplatnění absolventů školy po ukončení studia.

2. Uplatnění absolventa

Absolventi získají studiem oboru v rámci školního vzdělávacího programu kvalifikaci pro výkon činností zejména charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Najdou uplatnění jako

  • referenti a provozní pracovníci v přepravních společnostech a v poštovní přepravě

  • logistici v dopravě a přepravě

  • logistici skladových operací

  • referenti v bankách, pojišťovnách a na poštách

  • provozní pracovníci poštovního provozu

  • finanční poradci

  • obchodní zástupci

Vzhledem k vyšší hodinové dotaci předmětů ekonomického zaměření mohou absolventi vykonávat i další práce, jako např. účetní, asistent manažera, odborný ekonomický referent, případně jsou schopni sami podnikat. Absolventi jsou připravováni i na další studium na VOŠ i VŠ se zaměřením na logistiku, bankovní a finanční služby i v dalších oborech s ekonomickým zaměřením.

3. Organizace vzdělávání

Studium čtyřletého oboru v denní formě studia je zakončeno maturitní zkouškou.

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu, který je sestaven v souladu s RVP oboru 37-41-M/Logistické a finanční služby. Učební plán vychází z rámcového rozvržení obsahu vzdělávání, stanového RVP. Disponibilní hodiny, nabízené RVP, jsou využity zejména pro posílení odborného vzdělání (ekonomické předměty, logistika) a pro zvýšení hodinové dotace zejména u  jazykového vzdělávání.

Školní vzdělávací program respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání.

Součástí studia je praktická výuka a realizace odborné praxe. Praktická výuka bude probíhat v rámci předmětu fiktivní firma v odborných učebnách, vybavených potřebnými PC programy. Začleněny budou exkurze na odborná pracoviště a semináře s odborníky, pracujícími v logistice a finančních službách. Odborná praxe bude probíhat v rámci souvislé praxe na provozních pracovištích České pošty, pojišťoven, bank, výrobních, dopravních, přepravních a logistických firem, velkoskladů, velkoplošných prodejen a dalších dle individuálního dojednání.


4. Materiální podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu

Od 1. září 2012 je škola přemístěna do prostor budovy v ul. E. Destinové 395. Škola pro výchovně vzdělávací potřeby využívá 2. patro v nájemním vztahu k majiteli budovy. 

Všechny třídy školy mají svou kmenovou učebnu. Místnosti jsou vybaveny víceúčelovým, estetickým a funkčním zařízením, odpovídají hygienickým nárokům a požadavkům BOZP.

Pro výuku výpočetní techniky, písemné komunikace a pro doplňkovou výuku dalších předmětů jsou určeny tři speciální učebny, vybavené počítači. V šesti učebnách je instalovaný dataprojektor, ve všech učebnách jsou rozvody PC sítě, takže je možné využití mobilních PC. Pro výuku jazyků jsou využívané 4 sady mobilního audiozařízení. Výuka tělesné výchovy je realizována v pronajatých zařízeních (tělocvična OA Husova 1, Sportovní hala, TJ Sokol, plovárna). 

V osobním volnu mohou žáci využívat  počítače v učebnách, případně vlastní mobilní PC. Samozřejmostí je přístup na internet. K dispozici jsou odpočinkové prostory na patře, vybavené sedacím nábytkem, instalován bude nápojový automat. Žáci mají možnost využívat žákovskou knihovnu, která je umístěná v jednom z kabinetů. Knihovna je průběžně doplňována o aktuální odbornou literaturu. Její součástí je i řada periodik.

Pro pedagogický sbor jsou pro přípravu na výuku k dispozici dva kabinety, v dalších prostorách je sekretariát a studijní oddělení a ředitelství školy. Součástí je i odpočinkový prostor s kuchyňkou.

Ke stravování žáků využilo vedení školy nabídku ke spolupráci s menzou JčU, která se nachází v blízkosti školy.

Dojíždějícím žákům je umožněno ubytování v domově mládeže U Hvízdala.

Výhodou polohy školy je klidná lokalita a blízkost parkových prostor u vysokoškolských kolejí, využitelných při výuce zejména tělesné výchovy, alternativní výuce přírodovědných, některých společenskovědních předmětů, a při realizaci ekologických aktivit.

Neinvestiční výdaje na činnost školy s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu budou financovány z dotací ze státního rozpočtu a ze školného, investiční výdaje budou financovány zejména z vlastních prostředků zřizovatele školy.

5. Personální podmínky

Vzhledem k tomu, že na VOŠ a SŠ, s. r. o., jsou v současné době vyučovány obory s ekonomickým zaměřením, personálně zabezpečené stabilním pedagogickým sborem s odpovídající odbornou a pedagogickou způsobilostí, bude výuka oboru zajištěna z velké části stávajícími pedagogy. Pro výuku odborných předmětů z oblasti bankovních a finančních služeb byla do zaměstnaneckého poměru přijata absolventka Bankovního a finančního institutu. Vyučující informatiky se zaměří na zdokonalení znalostí a dovedností z oblasti logistických informačních systémů. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměstnancům školy doporučována a umožňována účast na školeních a seminářích, prohlubujících jejich dosavadní znalosti, případně specializaci na nový obor. Vedení školy upřednostní účast na aktivitách zejména z oblasti finanční gramotnosti, etické výchovy, ekologické výchovy a využití informačních technologií při výuce.

ŠVP oboru logistické a finanční služby i s příslušnými učebními plány je volně zpřístupněn k nahlédnutí v sekretariátu školy.