fbpx

Informace o změnách v průběhu MZ ve šk. r. 2020/21

Informace o změnách v průběhu MZ ve šk. r. 2020/21, vyplývajících z Opatření obecné povahy MŠMT-3267/2021-1

1. Maturitní zkoušku může konat žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku a je ke zkoušce přihlášený.

2. Žák, který v 1. pololetí neprospěl nebo nebyl hodnocen, musí složit opravnou nebo náhradní zkoušku v termínu určeném ředitelkou školy – do 30. června 2021.

3. Pokud žák, uvedený v bodě 2, chce konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období, musí požádat ředitelku školy o stanovení termínu konání opravné nebo náhradní zkoušky do 31. března 2021. Jestliže tak neučiní a úspěšně vykoná opravnou nebo náhradní zkoušku po zkoušku až po 31. březnu 2021, může konat maturitní zkoušku až v podzimním zkušebním období.

4. Profilová zkouška z českého a cizího jazyka bude probíhat pouze v ústní formě. Konání písemné zkoušky bylo zrušeno.

5. Prodlouženy byly délky didaktických testů: český jazyk 85 minut, cizí jazyk 110 minut (z toho 40 minut poslech), matematika 135 minut.

6. Pro žáky, kteří se nebudou moci z důvodu onemocnění Covid-19 nebo karantény v jarním termínu zúčastnit didaktických testů, je stanovený mimořádný termín konání společné části MZ na 14.-16. června. V tomto termínu se budou testy konat na škole, stanovené Centrem.

7. Ředitelům škol bylo umožněno změnit formy a obsah profilových zkoušek, jejichž forma a obsah již byly zveřejněny. S ohledem na důslednou realizaci výuky distanční formou o změně v profilových zkouškách neuvažujeme. Pokud by však k úpravě přesto došlo, budete s ní seznámeni nejpozději 15. února 2021.

8. Vysvědčení za 2. pololetí školního roku bude vydáno nejpozději den před zahájením společné části MZ. Pokud žák není hodnocen nebo neprospěje nejvýše ze dvou předmětů, koná náhradní nebo opravnou zkoušku nejpozději do 31. srpna 2021.

9. Žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může ředitelka školy povolit opakování ročníku. Pokud ředitelka školy žákovi vyhoví, žák již další maturitní zkoušky v tomto školním roce nekoná a výsledky již vykonaných zkoušek MZ budou žákovi anulovány.

10. Pokud žák úspěšně složil maturitní zkoušku, ale neprospěl z některých z předmětů ve druhém pololetí, je na jeho vůli, zda vykoná opravnou zkoušku z těchto předmětů. Výsledek hodnocení ve druhém pololetí nemá vliv na připuštění k maturitní zkoušce.

11. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ. Nevykonal-li část MZ, je žákem školy do 30. června 2021.

12. Status studenta viz např. https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2021-do-kdy-jste-studenty-po-ma

České Budějovice 5. února 2021

Ing. Zdeňka Dočekalová v. r.
ředitelka

Login to WordPress