fbpx

Specifikace zkoušek z ČJ a cizích jazyků v rámci profilové části

SPECIFIKACE ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍHO JAZYKA V RÁMCI PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro obory Obchodní akademie a Logistika

ČESKÝ JAZYK

Forma zkoušky: kombinovaná – písemná práce a ústní zkouška, poměr ve výsledném hodnocení: 40:60

 I. Písemná práce

Žák, který koná maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky, prokáže osvojení následujících dovedností:

a) vytvoří text podle zadaných kritérií

 • zpracuje v písemné práci zadané téma;
 • orientuje se v komunikační situaci vymezené zadáním písemné práce;
 • zvolí formu písemného projevu adekvátní účelu textu;
 • využije znalostí základních znaků funkčních stylů, slohových postupů a útvarů;
 • využije informace z výchozích textů (např. textů, grafů, tabulek);

b) dovede v písemném projevu funkčně použít jazykové prostředky

 • využívá znalostí jazykové normy a kodifikace (pravopis, morfologie, slovotvorba);
 • použije jazykové prostředky adekvátní dané komunikační situaci / danému slohovému útvaru;
 • prokáže šíři a pestrost slovní zásoby;
 • používá pojmenování v odpovídajícím významu;

c) uplatňuje zásady syntaktické a kompoziční výstavby textu

 • ovládá zásady výstavby větných celků;
 • respektuje formální prostředky textové návaznosti;
 •  uplatňuje znalost kompozičních principů při tvorbě textu;
 • vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text.

V rámci písemné práce jsou ověřovány dovednosti spojené s produkcí textu. Škola stanoví pro každé zkušební období 6 různorodých zadání. Součástí zadání mohou být výchozí texty různého charakteru. Žák si z nabídky vybírá jedno zadání.

Povolené pomůcky:  Pravidla českého pravopisu, žádné další pomůcky vyjma psacích potřeb není dovoleno používat.
Způsob záznamu vytvářeného textu: perem na linkovaný dvojlist označený razítkem školy.
Časová dotace pro napsání písemné práce: 150 minut.

 

Minimální požadovaný rozsah písemné práce:  250 slov. Pro hodnocení je  ještě přijatelný text, který obsahuje 200 slov. Písemná práce, která nesplňuje stanovený minimální rozsah písemné práce, je celkově hodnocena 0 body, v jednotlivých kritériích se nehodnotí.

 

 II. Ústní zkouška

Žák, který koná maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky, prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:

a) analyzuje umělecký text

 • využije vědomosti získané přečtením celého díla, z něhož pochází výňatek;
 • zasadí výňatek do kontextu díla;
 • nalezne v textu motiv, téma;
 • charakterizuje vypravěče / lyrický subjekt, postavy;
 • rozezná vyprávěcí způsoby, rozliší dialog a monolog (včetně vnitřního monologu);
 • rozezná typy promluv (přímá řeč, nepřímá řeč, polopřímá řeč, neznačená přímá řeč);
 • orientuje se v časoprostoru díla i konkrétního výňatku;
 • charakterizuje kompoziční výstavbu díla i konkrétního výňatku;
 • analyzuje jazykové prostředky a jejich funkci v textu;
 • nalezne v textu tropy a figury
 • rozliší vázaný a volný verš;
 • určí typ rýmového schématu
 • rozezná na základě textu charakteristické rysy literárních druhů a žánrů;

b) charakterizuje literárněhistorický kontext literárního díla

 • zařadí literární dílo do kontextu autorovy tvorby, do literárního / obecně kulturního kontextu;

c) analyzuje neumělecký text

 • přiřadí text k funkčnímu stylu, slohovému útvaru, určí slohový postup (slohové postupy);
 • postihne hlavní myšlenku textu;
 • oddělí podstatné a nepodstatné informace;
 • analyzuje jazykové prostředky a jejich funkci v textu;
 • charakterizuje kompoziční výstavbu výňatku;
 • rozezná různé možné způsoby čtení a interpretace textu;
 • rozliší vyjádření domněnky a tvrzení s různou mírou pravděpodobnosti od faktického konstatování;
 • charakterizuje komunikační situaci vytvářenou textem (např. adresát, účel, funkce);

d) formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury

Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím vědomostí a dovedností získaných v průběhu vzdělávání.

Struktura ústní zkoušky:

 1. analýza uměleckého textu;
 2. literárněhistorický kontext literárního díla;
 3. analýza neuměleckého textu.

Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Pro školní seznam literárních děl platí základní pravidla:

 • za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část (např. Karel Jaromír Erben: Kytice, nikoli Karel Jaromír Erben: Polednice);
 • u literárního díla ze světové literatury je specifikováno vydání.

Pro žákův seznam literárních děl platí základní pravidla:

 • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;
 • žákův seznam obsahuje 20 děl, zvolených podle stanovených kritérií;
 • seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Kritéria pro výběr literárních děl ze školního seznamu doporučené literatury k ústní zkoušce:

Celkový rozsah výběru žákem Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Žákův seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání, resp. seznamem pracovních listů, z nichž si žák před zkouškou losuje jeden. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání, ústní zkoušku koná s pracovním listem.

Pracovní list obsahuje:

 1. výňatek z uměleckého textu;
 2. výňatek z neuměleckého textu;
 3. strukturu zkoušky.

Délka přípravy na zkoušku: 15 minut, délka zkoušky: 15 minut.
V průběhu ústní zkoušky není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky vyjma pracovního listu a psacích potřeb.

CIZÍ JAZYK

Forma zkoušky: kombinovaná – písemná práce a ústní zkouška, poměr ve výsledném hodnocení: 40:60

 1. Písemná práce

Žák, který koná maturitní zkoušku z cizího jazyka v rámci profilové části maturitní zkoušky, prokáže osvojení dovedností nejméně na jazykové úrovni B1 podle SERR dle následujících kritérií:

 1. vytvoří 2 souvislé texty o celkovém rozsahu minimálně 200 slov:
 2. delší text
 • rozsah minimálně 140 slov;
 • výběr z 3 zadání – žák si volí po zahájení zkoušky;
 • možné slohové útvary - charakteristika, popis, vypravování, článek,

formální/neformální dopis;

 1. kratší text
 • rozsah minimálně 60 slov;
 • 1 konkrétní zadání bez možnosti výběru;
 • možné slohové útvary - formální/neformální dopis nebo e-mail, motivační

dopis, návod nebo instrukce, pozvánka, oznámení, vzkaz;

 1. celková doba trvání písemné zkoušky je 100 minut včetně času na volbu zadání;
 2. žák může při konání písemné práce použít překladový slovník.
 3. d) způsob záznamu vytvářeného textu: perem na linkovaný dvojlist označený razítkem školy

Login to WordPress