fbpx

Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby

63-41-N/30  Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby

Uvedený vzdělávací program je programem, který je obsahem i úrovní poskytovaných znalostí a dovedností v modulech učebního plánu srovnatelný s bakalářskými programy podobného zaměření. Odlišný je ale charakterem znalostí a dovedností: připravuje studenty intenzivně zejména na uplatnění v praxi. Poskytuje výhradně profesně zaměřené vzdělání – odbornou kvalifikaci, která umožňuje absolventům dobré uplatnění na trhu práce. Naším cílem je vychovat a vzdělat absolventa, který je trvale uplatnitelný na trhu práce nejen v České republice, ale i v mezinárodním prostředí. Současná ekonomická realita vyžaduje nejen znalost podstaty fungování ekonomiky a pochopení zákonitostí a vazeb v evropské a světové ekonomice, ale stále větší důraz je kladen na důkladné poznání logistických činností a finančních toků.

Stále častěji jsou v praxi kladeny požadavky na znalost problematiky finančních služeb v souvislosti s realizací činností v mezinárodním obchodu. Oblast finančních služeb včetně bankovního sektoru se dnes neobejde bez znalosti mezinárodních vztahů a vazeb. Na našem trhu v současné době realizuje svoji činnost řada společností, které mají v naší zemi pouze pobočky, a tak jsou pracovníci středního managementu nuceni orientovat se v mezinárodních podmínkách.

Oblast mezinárodního obchodu, logistických a finančních služeb je vzájemně velmi úzce spjatá. Naše absolventy tedy chceme důkladně připravit na pracovní uplatnění tak, aby studiem získali takové znalosti a dovednosti, které maximálně využijí v konkrétní vykonávané pracovní pozici a zároveň rozšířit jejich uplatnitelnost v praxi. Naším záměrem je realizace takového vzdělávacího programu, který komplexně postihne všechny možné aspekty, se kterými se mohou pracovníci v oblasti mezinárodního obchodu setkat. Takto komplexně pojatý program jim umožní kvalitní pracovní uplatnění na odpovídajících pozicích, případně prohlubování znalostí a dovedností v dalším studiu na vysokých školách.

Uvedeným cílům je podřízena struktura vzdělávacího programu: metody výuky, struktura a obsah učiva, organizace vzdělávání i personální zajištění realizace programu. Učitelé kladou při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Záměrem je zapojit do výuky i odborníky z praxe: ať už jako vyučující odborných modulů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. K dosažení uvedených cílů přispívá realizace výuky v malých studijních skupinách, zaměřená na ověřování schopností studentů poznatky správně samostatně aplikovat. Při výuce využívají učitelé moderní výukové metody, které nutí studenty k samostatnému uvažování, vyhodnocování získaných poznatků, posuzování důsledků aplikovaných rozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.).

Náš vzdělávací program podněcuje absolventa neustále se vzdělávat v rámci celoživotního učení, aby se mohl úspěšné vyrovnat s dynamikou moderní doby a rozvojem moderní společnosti v celostátním i mezinárodním měřítku. Cílem je vzdělat a vychovat absolventa, který splňuje vytýčený profil absolventa s klíčovými kompetencemi, absolventa specialistu, odborníka, který je schopen nastoupit na zvolené pracovní místo a erudovaně a zodpovědně plnit své pracovní úkoly. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, k aktivní účasti na ekonomické produktivní činnosti ostatních lidí. Jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce.
Základ studia spočívá v přesném, pravdivém a úplném získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování s maximální snahou o dosažení efektivních ekonomických výsledků sledované činnosti. Absolventi jsou vedeni k objektivnímu analyzování a posuzování skutečností se snahou předcházet případným konfliktům a navrhovat optimální způsoby řešení pro obě strany.

Činnosti, pro které je absolvent připravován:

 • Nákup a uzavírání smluv, společenské vystupování a profesionální jednání ve styku se zákazníky i obchodními partnery
 • Vyhodnocování přínosů zahraničních kontaktů pro potřeby organizace
 • Zastupování organizace při jednání se zahraniční účastí
 • Dojednávání cen, ceníků a cenových podmínek s obchodními partnery, aktivní prodej produktů a služeb přidělené skupině zákazníků, informování o nabídce produktů a služeb
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv, popř. objednávek s obchodními partnery
 • Zpracovávání plánů a metod rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování poskytovaných služeb
 • Stanovování činností v optimalizaci dopravně přepravního procesu ve skladovém hospodářství
 • Stanovování harmonogramů nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství
 • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství
 • Komplexní řízení (optimalizace) dopravně přepravních procesů v dopravně přepravních systémech, optimální využívání dopravních prostředků apod.
 • Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností, harmonogramů nasazování a využívání dopravních a manipulačních prostředků
 • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravních procesů
 • Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace výrobků
 • Orientace v právních a dalších předpisech pro zabezpečování a řízení provozu osobní nebo nákladní silniční dopravy v organizační jednotce dopravní firmy
 • Posuzování a vyhodnocování dopravních ukazatelů a kontrola plnění přepravně tarifních úkolů v silniční osobní a nákladní dopravě
 • Kontrola plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřených úvěrových smluv včetně kontroly návratnosti těchto úvěrů, posuzování předložených smluv, popř. návrhů na úpravu těchto smluv včetně zpracovávání stanovisek k těmto smlouvám či návrhům jejich změn
 • Kontrola průběhu uzavřených bankovních obchodů
 • Vedení požadovaných bankovních agend a evidencí
 • Kontrola dodržování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů při provádění hotovostních operací a operací s šeky
 • Poskytování konzultací a poradenské činnosti v oblasti hotovostních operací
 • Posuzování žádostí o úvěr a zpracovávání stanovisek k jednotlivým obchodním případům, kontrola správnosti a úplnosti údajů předkládaných klienty ve svých žádostech o poskytnutí úvěru, kontrola dodržování úvěrových limitů pro jednotlivé obchodní případy, provádění dohlídkové a prověrkové činnosti u klientů včetně ověřování stavu objektů navrhovaných do zástavy na místě
 • Příprava úvěrové dokumentace pro archivaci a následně pro skartaci, spolupráce při přípravě dokumentace problémových úvěrů a při přípravě podkladů pro finanční audit, zpracovávání přehledů, databází a výstupů k problematice řízení úvěrů
 • Poskytování konzultací a poradenské činnosti v oblasti řízení úvěrů
 • Příprava úvěrové dokumentace pro archivaci a následně pro skartaci
 • Provádění kontroly smluv jednotlivých aktivních úvěrových obchodů, a to z hlediska úplnosti 
 • dokumentace a věcné a formální správnosti včetně správných úrokových sazeb
 • Spolupráce při zpracováváni ekonomických analýz (výpočet dílčích ukazatelů)
 • Řešení reklamací transakcí se zahraničními partnery
 • Vedení požadovaných bankovních agend a evidencí kartových obchodů
 • Zpracovávání výsledků marketingových výzkumů bankovního trhu
 • Poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti bankovních produktů, orientace v dokumentaci o pojistných událostech, posuzování přijatelnosti pojistných rizik, orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s pojištěním
 • Provádění kontroly dodržování preventivních opatření vůči pojistným podvodům
 • Příprava podkladů k rozhodování o podmínkách, přijatelnosti a výši rizika
 • Posuzování příčin pojistných událostí, stanovení pravděpodobné a maximální možné škody
 • Orientace na pojistném trhu a v nabídce produktů konkurenčních institucí, poskytování konzultační a poradenské činnosti
 • Stanovení pravidel a závazného postupu vzniku, správy a likvidace pojistných událostí
 • Vytváření podmínek pro zavádění nových pojistných produktů do provozu pojišťovny
 • Provádění kontroly dodržování preventivních opatření vůči pojistným podvodům, kontrola dodržování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů
 • Provádění kalkulace pojistného u jednotlivých pojistných smluv, výkaznictví pro dozor v pojišťovnictví
 • Nabízení pojistných produktů a získávání klientů pojišťovny, sjednávání pojištění s klienty a uzavírání pojistných smluv, sestavování individuálních programů pojistné ochrany dle požadavků zákazníka
 • Vedení požadovaných evidencí a dokumentací
 • Zabezpečení klientského informačního servisu
 • Vyhledávání klientů a jejich oslovování, shromažďování a zpracovávání informací o nasycenosti trhu v dané lokalitě (průzkum trhu)

 

Možnosti uplatnění absolventa:

 • ve firmách se zahraniční účastí a obchodních firmách na pozicích pracovníků obchodních i ekonomických úseků, v útvaru marketingu, logistiky, úvěrovém apod.
 • v podnicích na pozicích managementu střední linie nebo jako odborní pracovníci  při zajišťování obchodní činnosti firmy, finančních toků
 • v dopravních firmách na pozici vedoucího dispečera, resp. pracovníka provozního útvaru dopravní organizace, koordinujícího činnosti spojené s optimalizací dopravy
 • ve firmách, obhodujícíh se zahraničím, jako odborný pracovník marketingu, sestavující plány marketingových opatření, vymezující okruhy perspektivních aktivit
 • v logistice jako referent dopravy a přepravy, zabezpečující činnosti včetně celního řízení
 • v peněžních ústavech na pozicích středního a vyššího managementu na pracovištích zaměřených na obsluhu a spolupráci s klienty bank
 • v rámci bankovních institucí i u nebankovních subjektů jako specializovaný poradce v oblasti finančních investic
 • v institucích nabízejících finanční služby (spořitelny, penzijní fondy, leasingové společnosti, společnosti nabízející splátkové úvěry)
 • ve finančních odděleních podniků jako specialista pro spolupráci s bankami a dalšími institucemi, zajišťujícími finanční služby
 • v mezinárodních finančních skupinách jako referent pro práci se zahraniční klientelou
 • v pojišťovacích institucích jako odborní referenti i pracovníci středního managementu

 

Povolání a typové pozice:

 • Specialista zahraničního obchodu
 • Logistik výroby a skladových operací
 • Logistik skladových operací specialista
 • Logistik v dopravě a přepravě specialista
 • Manager provozu silniční dopravy
 • Samostatný bankovní pracovník
 • Bankovní ekonom
 • Metodik bankovních hotovostních operací
 • Pracovník devizových a kapitálových obchodů
 • Pracovník řízení úvěrů a správy úvěrového portfolia
 • Samostatný pracovník v pojišťovnictví
 • Asistent riskmanažera v pojišťovnictví
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Login to WordPress