fbpx

Obchodní akademie s volitelným zaměřením

Školní vzdělávací program  obchodní akademie s výběrovým zaměřením vychází z rámcového vzdělávacího programu oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Vzdělávání zahrnuje výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a získání znalostí a praktických dovedností z ekonomické sféry. Cílem je příprava žáků nejen k úspěšnému složení maturitní zkoušky, ale i příprava u dobré uplatnění na trhu práce, případně pro získání vyššího stupně vzdělání.

Na konci 2. ročníku si studenti mohou vybrat z následujících výběrových zaměření.

Kromě všeobecných znalostí a znalostí a dovedností z ekonomické oblasti tak mohou získat kompetence v dalším, zvoleném oboru. Hodinová dotace předmětů, odpovídajících zaměření, je poměrně významná, takže žáci mají možnost získat  kompetence v dalším, zvoleném oboru. To rozšiřuje možnosti jejich uplatnění v praxi, případně možnosti studia širším spektru  vysokých škol. Předmět výuky studijních zaměření se skládá z tematických celků,  které jsou po určité období ve stanoveném počtu vyučovacích hodin zařazeny  do rozvrhu. V průběhu pololetí  je každé téma v rámci výuky hodnoceno samostatně, do pololetní klasifikace je pak hodnocení z jednotlivých témat shrnuto v jedné známce za celý blok témat. Ze předmětů výběrového zaměření je tedy na vysvědčení jedna známka. Zkouška z předmětů výběrového zaměření se stává součástí profilové části maturitní zkoušky.

Zaměření:

Zaměření na žurnalistiku nabízíme jako jediná škola v jižních Čechách. Díky výuce odborných předmětů dovedou žáci efektivně využívat média a mediální komunikaci, chápou vliv médií na životní styl a utváření postojů a názorů jednotlivců a společnosti. Dokáží vytvářet mediální sdělení, produkují žurnalistické výstupy, jsou schopni identifikovat produkty masových médií, umí s nimi komunikovat. V průběhu studia jsou v kontaktu s odborníky z oblasti různých typů médií – tisku, rozhlasu, televize – zejména v regionálním měřítku. Cílem je i rozvoj jazykových a komunikačních schopností, fantazie a kreativního myšlení žáků – žáci produkují vlastní texty, je podporováno kritické myšlení. Osvojují si umění efektivní komunikace, sebeprezentace a veřejného vystupování. V neposlední řadě se žáci učí i základům práce s příslušnou technikou (př. fotoaparát, kamera) včetně úprav výsledné mediální produkce v rámci běžných uživatelských i profesionálních programů.

Zaměření je určeno pro žáky, kteří se v budoucnu chtějí věnovat výhradně ekonomické oblasti – smyslem je rozšířit a prohloubit znalosti získané v ekonomických předmětech, vyučovaných v rámci učebního plánu obchodní akademie pro všechna zaměření. Součástí je seznámení s podstatou inovací a inovačních procesů, žáci poznávají práci krizových manažerů, zpracovávají prognózy vývoje, navrhují varianty řešení a využívají různé metody zhodnocení navrhovaných variant.

Zaměření na jazyky dává možnost žákům rozhodnout se, zda chtějí prohlubovat své znalosti v rámci již vyučovaného jazyka (angličtina, němčina), připravovat se na příslušné jazykové mezinárodní zkoušky, příp. získávat uživatelskou znalost jazyka v rámci studovaného oboru nebo, zda se chtějí věnovat zcela odlišnému jazyku. Možnost výuky třetího jazyka je závislá pouze na shodě žáků a lze se  tak věnovat takřka jakémukoli cizímu jazyku pokud v něm nalezne alespoň osm žáků zájem.

 

Logistické a finanční služby

Obor je zaměřený na výuku základních činností, spojených s organizací, plánováním, řízením a přepravou materiálu a informací v optimálním čase, na správné místo a s minimálními náklady. Součástí vzdělávání je také osvojení dovedností a získání znalostí, souvisejících s výkonem zasilatelských služeb a finančních služeb. Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou.


Od 1. 9. 2013 jsme jedinou školou v Jihočeském kraji, která obor Logistické a finanční služby nabízí.


Absolventi získají studiem oboru v rámci školního vzdělávacího programu kvalifikaci pro výkon činností zejména charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Najdou uplatnění jako:

  • referenti a provozní pracovníci v přepravních společnostech a v poštovní přepravě
  • logistici v dopravě a přepravě
  • logistici skladových operací
  • referenti v bankách, pojišťovnách a na poštách
  • provozní pracovníci poštovního provozu
  • finanční poradci
  • obchodní zástupci

Vzhledem k vyšší hodinové dotaci předmětů ekonomického zaměření mohou absolventi najít uplatnění i na jiných pozicích. Mohou působit jako účetní, asistent manažera, odborný ekonomický referent, případně jsou schopni sami podnikat. Absolventi jsou připravováni i na další studium na VOŠ i VŠ se zaměřením na logistiku, bankovní a finanční služby i v dalších oborech s ekonomickým zaměřením.

RVP 3742M01 - Logistické a finanční služby ke stažení

Login to WordPress