fbpx

Obory VOŠ

72-42-N/04 Mediální komunikace a žurnalistika 63-41-N/30 Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby 26-47-N/21 ICT podpora firemních procesů

 

 

Mediální komunikace a žurnalistika

 

Charakteristika oboru

Vzdělávací program oboru Publicistika „Mediální komunikace a žurnalistika“ je zaměřen na přípravu absolventů pro segment pracovního trhu, který vyžaduje znalost současných nástrojů masové a on-line komunikace a aplikaci těchto vědomostí v praxi. Zároveň si zakládá na dovednosti mezilidské komunikace založené na vědomostech ze sféry psychologických aspektů soukromého či veřejného fungování společnosti.

Důraz je kladen na osvojení zásad mluveného i psaného projevu,   vystupování na veřejnosti, umění komunikace se sdělovacími prostředky i jejich prostřednictvím. Samozřejmou součástí všeobecného základu znalostí je poznání základů hospodaření podniku, osvojení si základních poznatků z oblasti psychologie a sociologie, základů práva a charakteristika základních aspektů globální ekonomiky včetně klasifikace globálních problémů. Program zahrnuje výuku dvou cizích jazyků.

Nedílnou součástí studia je výkon odborné praxe. Během studia si studenti osvojí řadu praktických mediálních dovedností díky spolupráci pracovníky v redakcích  tištěných, televizních, rozhlasových i internetových médií, v PR agenturách, neziskových, státních i soukromých organizacích. Porozumí principům mezilidské i masové komunikace, vztahům s veřejností, pravidlům komunikace se zákazníkem. Absolventi musejí být schopni formulovat kritické myšlenky a prezentovat je veřejnosti, při hodnocení využívat různá kritéria a pohledy, brát v úvahu všechny nabízené aspekty, dívat se na záležitosti z více zorných úhlů. Budou ovládat dovednosti v oblasti  ICT, potřebné ke kvalitnímu zvládnutí potřebných činností v oblasti mediální komunikace.

Absolventi studia uvedeného programu znají i základní principy komunikace organizace s veřejností a médii, umí sestavit firemní komunikační strategii, vyhodnocují názory veřejnosti, vypracovávají informační výstupy. Dovedou získávat informace o zpracovávané problematice, jsou schopni se písemně a slovně vyjadřovat na odpovídající úrovni, kvalifikovaně využívají různé zdroje informací.

Profil absolventa je směřován k uplatnění v mediální sféře a v oblasti audiovizuálních a internetových nástrojů. Uplatnění mohou absolventi najít také v reklamních, marketingových a PR agenturách, v odděleních styku s veřejností v obchodních společnostech. Díky kvalitnímu základu vzdělání z oblasti ekonomiky a práva jsou schopni i samostatně podnikat. Vybavení znalostmi a dovednostmi z uvedených oblastí s důrazem na specifické oblasti mediální a komunikační praxe umožní absolventům uplatnění v marketingových útvarech komerčních i nekomerčních firem a institucí, v komunikačních agenturách, v rolích tiskových mluvčí nebo ve vlastním podnikání.

Uvedeným cílům je podřízena struktura vzdělávacího programu: metody výuky, struktura a obsah učiva, organizace vzdělávání i personální zajištění realizace programu. Učitelé kladou při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Záměrem je zapojit do výuky i odborníky z praxe: ať už jako vyučující odborných předmětů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. K dosažení uvedených cílů přispívá realizace výuky v malých studijních skupinách, zaměřená na ověřování schopností studentů poznatky správně samostatně aplikovat. Při výuce využívají učitelé moderní výukové metody, které nutí studenty k samostatnému uvažování, vyhodnocování získaných poznatků, posuzování důsledků aplikovanýchrozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.).

Náš vzdělávací program podněcuje absolventa neustále se vzdělávat v rámci celoživotního učení, aby se mohl úspěšné vyrovnat s dynamikou moderní doby a rozvojem moderní společnosti v celostátním i mezinárodním měřítku. Cílem je vzdělat a vychovat absolventa, který splňuje vytýčený profil absolventa s klíčovými kompetencemi, absolventa specialistu, odborníka, který je schopen nastoupit na zvolené pracovní místo a erudovaně a zodpovědně plnit své pracovní úkoly. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, k aktivní účasti na ekonomické produktivní činnosti ostatních lidí. Jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce.

Základ studia spočívá v přesném, pravdivém a úplném získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování s maximální snahou o dosažení efektivních ekonomických výsledků sledované činnosti. Absolventi jsou vedeni k objektivnímu analyzování a posuzování skutečností se snahou předcházet případným konfliktům a navrhovat optimální způsoby řešení pro obě strany.

 

Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby

 

Charakteristika oboru

Uvedený vzdělávací program je programem, který je obsahem i úrovní poskytovaných znalostí a dovedností v modulech učebního plánu srovnatelný s bakalářskými programy podobného zaměření. Odlišný je ale charakterem znalostí a dovedností: připravuje studenty intenzivně zejména na uplatnění v praxi. Poskytuje výhradně profesně zaměřené vzdělání – odbornou kvalifikaci, která umožňuje absolventům dobré uplatnění na trhu práce. Naším cílem je vychovat a vzdělat absolventa, který je trvale uplatnitelný na trhu práce nejen v České republice, ale i v mezinárodním prostředí. Současná ekonomická realita vyžaduje nejen znalost podstaty fungování ekonomiky a pochopení zákonitostí a vazeb v evropské a světové ekonomice, ale stále větší důraz je kladen na důkladné poznání logistických činností a finančních toků.

Stále častěji jsou v praxi kladeny požadavky na znalost problematiky finančních služeb v souvislosti s realizací činností v mezinárodním obchodu. Oblast finančních služeb včetně bankovního sektoru se dnes neobejde bez znalosti mezinárodních vztahů a vazeb. Na našem trhu v současné době realizuje svoji činnost řada společností, které mají v naší zemi pouze pobočky, a tak jsou pracovníci středního managementu nuceni orientovat se v mezinárodních podmínkách.

Oblast mezinárodního obchodu, logistických a finančních služeb je vzájemně velmi úzce spjatá. Naše absolventy tedy chceme důkladně připravit na pracovní uplatnění tak, aby studiem získali takové znalosti a dovednosti, které maximálně využijí v konkrétní vykonávané pracovní pozici a zároveň rozšířit jejich uplatnitelnost v praxi. Naším záměrem je realizace takového vzdělávacího programu, který komplexně postihne všechny možné aspekty, se kterými se mohou pracovníci v oblasti mezinárodního obchodu setkat. Takto komplexně pojatý program jim umožní kvalitní pracovní uplatnění na odpovídajících pozicích, případně prohlubování znalostí a dovedností v dalším studiu na vysokých školách.

Uvedeným cílům je podřízena struktura vzdělávacího programu: metody výuky, struktura a obsah učiva, organizace vzdělávání i personální zajištění realizace programu. Učitelé kladou při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Záměrem je zapojit do výuky i odborníky z praxe: ať už jako vyučující odborných modulů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. K dosažení uvedených cílů přispívá realizace výuky v malých studijních skupinách, zaměřená na ověřování schopností studentů poznatky správně samostatně aplikovat. Při výuce využívají učitelé moderní výukové metody, které nutí studenty k samostatnému uvažování, vyhodnocování získaných poznatků, posuzování důsledků aplikovaných rozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.).

Náš vzdělávací program podněcuje absolventa neustále se vzdělávat v rámci celoživotního učení, aby se mohl úspěšné vyrovnat s dynamikou moderní doby a rozvojem moderní společnosti v celostátním i mezinárodním měřítku. Cílem je vzdělat a vychovat absolventa, který splňuje vytýčený profil absolventa s klíčovými kompetencemi, absolventa specialistu, odborníka, který je schopen nastoupit na zvolené pracovní místo a erudovaně a zodpovědně plnit své pracovní úkoly. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, k aktivní účasti na ekonomické produktivní činnosti ostatních lidí. Jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce.
Základ studia spočívá v přesném, pravdivém a úplném získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování s maximální snahou o dosažení efektivních ekonomických výsledků sledované činnosti. Absolventi jsou vedeni k objektivnímu analyzování a posuzování skutečností se snahou předcházet případným konfliktům a navrhovat optimální způsoby řešení pro obě strany.

 

ICT podpora firemních procesů

 

Charakteristika oboru

Uvedený vzdělávací program je programem, který je obsahem i úrovní poskytovaných znalostí a dovedností v předmětech učebního plánu srovnatelný s bakalářskými programy podobného zaměření. Odlišný je ale charakterem znalostí a dovedností: připravuje studenty intenzivně zejména na uplatnění v praxi. Poskytuje výhradně profesně zaměřené vzdělání – odbornou kvalifikaci, která umožňuje absolventům dobré uplatnění na trhu práce.

Naším cílem je vychovat a vzdělat absolventa, který je trvale uplatnitelný na trhu práce nejen v České republice, ale i v mezinárodním prostředí. Absolvent má kvalitní základ znalostí a dovedností v odborných předmětech z oblasti ICT, které jsou potřebné pro zajištění fungování téměř každého podniku nebo firmy. Zároveň má dobrou představu o podstatě fungování firmy (ekonomické a personální zajištění, právní prostředí, problematika marketingu a managementu firmy) – tak, aby svou činností přispěl k dobrému chodu firmy. Nezbytnou součástí vzdělání je i výuka dvou cizích jazyků: anglický jazyk je pro praxi v ICT naprosto nezbytný a německý jazyk je velmi potřebný pro práci v regionu, který bezprostředně sousedí s německy mluvícími zeměmi.

Znalosti a dovednosti, které absolventi studiem získají, jim umožní nejen dobré uplatnění v praxi přímo po studiu, ale v případě zájmu i kvalitní základ pro další studium na vysokých školách podobného odborného zaměření. Uvedeným cílům je podřízena struktura vzdělávacího programu: metody výuky, struktura a obsah učiva, organizace vzdělávání i personální zajištění realizace programu. Učitelé kladou při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Záměrem je zapojit do výuky i odborníky z praxe: ať už jako vyučující odborných předmětů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. K dosažení uvedených cílů přispívá realizace výuky v malých studijních skupinách, zaměřená na ověřování schopností studentů poznatky správně samostatně aplikovat. Při výuce využívají učitelé moderní výukové metody, které nutí studenty k samostatnému uvažování, vyhodnocování získaných poznatků, posuzování důsledků aplikovaných rozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.).
Náš vzdělávací program podněcuje absolventa neustále se vzdělávat v rámci celoživotního učení, aby se mohl úspěšné vyrovnat s dynamikou moderní doby a rozvojem moderní společnosti v celostátním i mezinárodním měřítku. Cílem je vzdělat a vychovat absolventa, který splňuje vytýčený profil absolventa s klíčovými kompetencemi, absolventa specialistu, odborníka, který je schopen nastoupit na zvolené pracovní místo a erudovaně a zodpovědně plnit své pracovní úkoly. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, k aktivní účasti na ekonomické produktivní činnosti ostatních lidí. Jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce.

Základ studia spočívá v přesném, pravdivém a úplném získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování s maximální snahou o dosažení efektivních ekonomických výsledků sledované činnosti. Absolventi jsou vedeni k objektivnímu analyzování a posuzování skutečností se snahou předcházet případným konfliktům a navrhovat optimální způsoby řešení pro obě strany.

Login to WordPress