fbpx

Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby

63-41-N/30 Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby

Uvedený vzdělávací program je programem, který je obsahem i úrovní poskytovaných znalostí a dovedností v modulech učebního plánu srovnatelný s bakalářskými programy podobného zaměření. Odlišný je ale charakterem znalostí a dovedností: připravuje studenty intenzivně zejména na uplatnění v praxi. Poskytuje výhradně profesně zaměřené vzdělání – odbornou kvalifikaci, která umožňuje absolventům dobré uplatnění na trhu práce. Naším cílem je vychovat a vzdělat absolventa, který je trvale uplatnitelný na trhu práce nejen v České republice, ale i v mezinárodním prostředí. Současná ekonomická realita vyžaduje nejen znalost podstaty fungování ekonomiky a pochopení zákonitostí a vazeb v evropské a světové ekonomice, ale stále větší důraz je kladen na důkladné poznání logistických činností a finančních toků.

Stále častěji jsou v praxi kladeny požadavky na znalost problematiky finančních služeb v souvislosti s realizací činností v mezinárodním obchodu. Oblast finančních služeb včetně bankovního sektoru se dnes neobejde bez znalosti mezinárodních vztahů a vazeb. Na našem trhu v současné době realizuje svoji činnost řada společností, které mají v naší zemi pouze pobočky, a tak jsou pracovníci středního managementu nuceni orientovat se v mezinárodních podmínkách.

Oblast mezinárodního obchodu, logistických a finančních služeb je vzájemně velmi úzce spjatá. Naše absolventy tedy chceme důkladně připravit na pracovní uplatnění tak, aby studiem získali takové znalosti a dovednosti, které maximálně využijí v konkrétní vykonávané pracovní pozici a zároveň rozšířit jejich uplatnitelnost v praxi. Naším záměrem je realizace takového vzdělávacího programu, který komplexně postihne všechny možné aspekty, se kterými se mohou pracovníci v oblasti mezinárodního obchodu setkat. Takto komplexně pojatý program jim umožní kvalitní pracovní uplatnění na odpovídajících pozicích, případně prohlubování znalostí a dovedností v dalším studiu na vysokých školách.

Povolání a typové pozice:

 • Specialista zahraničního obchodu
 • Logistik výroby a skladových operací
 • Logistik skladových operací specialista
 • Logistik v dopravě a přepravě specialista
 • Manager provozu silniční dopravy
 • Samostatný bankovní pracovník
 • Bankovní ekonom
 • Metodik bankovních hotovostních operací
 • Pracovník devizových a kapitálových obchodů
 • Pracovník řízení úvěrů a správy úvěrového portfolia
 • Samostatný pracovník v pojišťovnictví
 • Asistent riskmanažera v pojišťovnictví

Možnosti uplatnění absolventa:

 • ve firmách se zahraniční účastí a obchodních firmách na pozicích pracovníků obchodních i ekonomických úseků, v útvaru marketingu, logistiky, úvěrovém apod.
 • v podnicích na pozicích managementu střední linie nebo jako odborní pracovníci  při zajišťování obchodní činnosti firmy, finančních toků
 • v dopravních firmách na pozici vedoucího dispečera, resp. pracovníka provozního útvaru dopravní organizace, koordinujícího činnosti spojené s optimalizací dopravy
 • ve firmách, obhodujícíh se zahraničím, jako odborný pracovník marketingu, sestavující plány marketingových opatření, vymezující okruhy perspektivních aktivit
 • v logistice jako referent dopravy a přepravy, zabezpečující činnosti včetně celního řízení
 • v peněžních ústavech na pozicích středního a vyššího managementu na pracovištích zaměřených na obsluhu a spolupráci s klienty bank
 • v rámci bankovních institucí i u nebankovních subjektů jako specializovaný poradce v oblasti finančních investic
 • v institucích nabízejících finanční služby (spořitelny, penzijní fondy, leasingové společnosti, společnosti nabízející splátkové úvěry)
 • ve finančních odděleních podniků jako specialista pro spolupráci s bankami a dalšími institucemi, zajišťujícími finanční služby
 • v mezinárodních finančních skupinách jako referent pro práci se zahraniční klientelou
 • v pojišťovacích institucích jako odborní referenti i pracovníci středního managementu

Login to WordPress