fbpx

Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb. v platném znění a nařízením vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění termín a kritéria pro jednotlivá kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů střední školy:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie s výběrovým zaměřením
 • 37-41-M/01 Logistika a finanční služby, ŠVP Logistické a finanční služby

1. Přihlášení ke studiu:

Zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do 1. 3. 2021 ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o.

Uchazeč může podat maximálně dvě přihlášky ke studiu na střední škole, přičemž obě přihlášky může podat do dvou oborů na jedné škole Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie, stanovené vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

K přihlášce mohou být dále přiložena potvrzení o absolvování soutěží a olympiád, o účasti v zájmových kroužcích a dalších mimoškolních aktivitách, které mohou souviset se zaměřením zvoleného studijního oboru.

Před podáním přihlášky doporučujeme uchazečům absolvování návštěvy školy a motivačního pohovoru, v případě nezletilého žáka za účasti zákonného zástupce.

Každému přihlášenému uchazeči je prostřednictvím zaslané pozvánky k přijímací zkoušce přiděleno registrační číslo. Současně s přiděleným registračním číslem jsou zaslány informace o požadavcích na tuto zkoušku, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovených ředitelkou školy a další informace stanovené vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění. Pozvánka je zaslána nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. (V případě náhradního termínu je pozvánka zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.)

2. Struktura přijímacího řízení:

Dle Opatření obecné povahy s č. j.: MSMT-43073/2020-3 se v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 nekoná jednotná přijímací zkouška a je nahrazena školní přijímací zkouškou.

Obsahem školní přijímací zkoušky je test z českého jazyka, který vychází z RVP pro druhý stupeň základních škol. Struktura školního přijímacího testu je obdobná jednotně zadávanému testu z českého jazyka z minulých let, přičemž důraz je věnován práci s textem.

Doba na vypracování testu je 60 minut.

Povolenými pomůckami jsou pouze psací potřeby. Po začátku testu smí uchazeč opustit místnost pouze v případě odevzdání vypracovaného testu. Případné zdravotní problémy uchazečů budou řešeny individuálně.

3. Termíny prvního kola příjímacího řízení

Termíny přijímacího řízení se shodují s termíny školních přijímacích zkoušek.

Termíny školních přijímacích zkoušek jsou určeny na 14. dubna 2021 a 15. dubna 2021. Uchazeč si zvolí z těchto dvou termínů ten, který mu lépe vyhovuje  a zapíše jej do přihlášky.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou určeny na dny 10. května 2021 a 11. května 2021.

Začátek konání testu je vždy v 10:00 hodin

O případném konání druhého kola přijímacího řízení bude rozhodnuto do 31. května 2021.

4. Počet přijímaných uchazečů:

 • ŠVP Obchodní akademie s výběrovým zaměřením: 36
 • ŠVP Logistické a finanční služby: 16

5. Kritéria přijímacího řízení:

 • prokázané dosavadní aktivity (realizované v průběhu druhého stupně základní školy, případně v době srovnatelné)
 • vyhodnocení prospěchu z 8. a 9. třídy základní školy – na zřetel se bere průměrný prospěch ze všech uvažovaných vysvědčení (dle aktuálně platné legislativy budou v potaz brána pouze vysvědčení z prvního pololetí 8. a 9. ročníku základní školy)
 • vypracování školního přijímacího testu z českého jazyka

6. Stanovení pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení:

O přijetí uchazeče ke studiu zvoleného oboru rozhoduje bodové pořadí dané výsledným počtem získaných bodů za jednotlivé části přijímacího řízení. Výsledný počet bodů se stanoví jako součet bodů z výše uvedených kritérií:

 • výsledky testu z českého jazyka: 0-50 bodů => minimální hranice pro úspěšné splnění přijímacího testu je alespoň 15 bodů
 • prokázané dosavadní aktivity 0-15 bodů
 • průměrný prospěch: 0-15 bodů
Prokázané dosavadní aktivityBodové ohodnocení
Umístění na prvních deseti příčkách v okresních a vyšších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/mnohočetná umístění na prvních deseti příčkách v nižších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/získaná významná uznání a ocenění15
Umístění na prvních deseti příčkách v nižších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/jiné prokázané aktivity v oblasti vzdělávání/mnohočetná účast na jakýchkoli soutěžích a olympiádách z oblasti vzdělávání10
Prokázané dosavadní aktivity mimo oblast vzdělávání (např. zájmová činnost, sport)5
Průměrný prospěch z uvažovaných vysvědčení Bodové ohodnocení
 1,00 15
 1,01-1,50 10
 1,51-2,00 5
 2,01 a horší 0

Maximální možné bodové ohodnocení v rámci přijímacího řízení je 80 bodů. Pro úspěšné splnění přijímacích kritérií je nutné získat minimálně 20 bodů, z toho minimálně 15 bodů musí být získáno v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Rozhodování o přijetí nebo nepřijetí uchazečů při rovnosti počtu získaných bodů:

 • při rovnosti rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch ze všech uvažovaných vysvědčení
 • v případě shody předchozího kritéria rozhoduje bodové ohodnocení aktivit
 • v případě shody předchozích kritérií rozhoduje průměrný prospěch ze všech uvažovaných vysvědčení zaokrouhlený na dvě desetinná místa

7. Termín a způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

Varianty výsledků přijímacího řízení:

 • přijetí uchazeče na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení
 • nepřijetí uchazeče pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali v rámci přijímacího řízení vyšší počet bodů
 • nepřijetí uchazeče z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se zákonnými předpisy nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem ostatním školám na www. vosss.cz a na úřední desce školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče. Nejzazší termín zpřístupnění hodnocení Centrem je 28. dubna 2021.  Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje sdělení o přijetí za oznámené. Nepřijatým uchazečům/zákonným zástupcům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

8. Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek

Dle bodu IV. Opatření obecné povahy s č. j.: MSMT-43073/2020-3 může ředitelka školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky (resp. přijímacího teste z českého jazyka) v případě, že počet přihlášek ke vzdělávání bude nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělání. Pokud takto rozhode, informaci zveřejní nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání. Tímto rozhodnutím budou ke studiu na škole ve zvoleném oboru přijati všichni uchazeči. Výsledné pořadí přijatých uchazečů pak bude určeno podle bodového ohodnocení zbývajících dvou kritérií.

9. Potvrzení úmyslu vzdělávat se na škole:

Přijatý uchazeč potvrzuje úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí.

10. Odvolání proti nepřijetí:

V souladu s § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je odvolání proti rozhodnutí Vyšší odborné školy a  Střední školy, s. r. o., o výsledku přijímacího řízení, přípustné do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy. O výsledku odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje.

11. Přijímání cizinců

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, mohou podat žádost o nekonání školního přijímacího testu z českého jazyka. V případě cizinců dle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří na žádost přijímací test z českého jazyka nekonají, škola ověří strukturovaným rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání příslušného oboru. Strukturovaný rozhovor je bodován stupnicí, srovnatelnou s hodnocením testu z českého jazyka. Cizinci jsou tedy také hodnoceni v rámci výše uvedených kritérií a postupů a celkový výsledek je jim tvořen stejným způsobem jako u ostatních žáků „necizinců“.

V případě, že cizinci splnili v zahraničí 9 let školní docházky (a více) v oblasti základního školství. Uznání vzdělání není nutné. V případě menšího množství splněných let si cizinci musí zajistit uznání vzdělání v zahraničí pro ČR.

Veškeré dodávané dokumenty jsou školou přijímány pouze v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů zajistí uchazeč oficiální překlad, který doloží společně s originálem příslušného dokumentu.

12. Strukturovaný rozhovor pro cizince

Rozhovor se skládá ze tří částí:

 1. řízený pohovor (uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky související se studiem a znalostí základních reálií ČR) – maximální množství získaných bodů je 20
 2. čtení s porozuměním (uchazeč přečte krátký text v češtině a odpoví na otázky související s textem) – maximální množství získaných bodů je 20
 3. popis obrázku s využitím dané slovní zásoby (uchazeč za pomoci 10 slov popíše daný obrázek zachycující běžnou denní situaci) – maximální množství získaných bodů je 10

Každá část rozhovoru je bodovaná. Maximální množství bodů, které může uchazeč získat, je 50. Pro úspěšné splnění rozhovoru nesmí získat uchazeč ani z jedné části rozhovoru 0 bodů a zároveň musí v součtu bodů z jednotlivých částí získat alespoň 15 bodů (stejná hranice jako u testu z českého jazyka).

Zbylá kritéria přijímacího řízení zůstávají beze změny a do výsledkové listiny tak uchazeči „cizinci“ vstupují se stejným bodovým ohodnocení jako ostatní uchazeči.

Délka rozhovoru je 60 minut (vždy 10 minut přípravy a 10 minut rozhovoru v rámci dané části).

Termín a čas začátku rozhovoru je shodný s termíny přijímacích zkoušek uvedených výše.

13. Obecné ustanovení

V souladu s § 36 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) má účastník řízení právo nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu.

České Budějovice 27. ledna 2021

Login to WordPress