Přijímací řízení

 

Ke studiu na střední škole přijímáme uchazeče do oborů:

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie s výběrovým zaměřením (výběrocé zaměření – žurnalistika a média, informační a komunikační technologie, jazyky, řízení firemních procesů)
  • 37-41-M/01  Logistika a finanční služby, ŠVP Logistické a finanční služby

Zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do data stanoveném MŠMT pro příslušný školní rok ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o.

Uchazeč může podat maximálně dvě přihlášky ke studiu na střední škole, přitom může volit variantu přihlášení se na dva obory na jedné škole. Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie, stanovené vyhláškou č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

K přihlášce mohou být dále přiložena potvrzení o absolvování soutěží a olympiád, o účasti v zájmových kroužcích a dalších mimoškolních aktivitách, které mohou souviset se zaměřením zvoleného studijního oboru.

Předpokladem pro podání přihlášky je absolvování návštěvy školy a motivačního pohovoru uchazečem, v případě nezletilého žáka za účasti zákonného zástupce.

Každému přihlášenému uchazeči je bezprostředně po podání přihlášky ředitelce střední školy přiděleno registrační číslo, které je mu neprodleně písemně oznámeno. Současně s přiděleným registračním číslem je zaslána pozvánka k přijímací zkoušce s informacemi o požadavcích na tuto zkoušku, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovených ředitelkou školy.

V případě zájmu o přestup z jiné střední školy je možné kontaktovat vedení školy i v průběhu školního roku a projednat podmínky, za kterých může být uchazeč i v průběhu roku přijat.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  • prokázané dosavadní aktivity
  • vyhodnocení prospěchu z 8. a 9. třídy základní školy – na zřetel se bere průměrný prospěch ze všech uvažovaných vysvědčení (pololetní vysvědčení 8. ročníku, závěrečné vysvědčení 8. ročníku a pololetní vysvědčení 9. ročníku)
  • vypracování jednotně zadávaných testů (test z českého jazyka a literatury a test z matematiky)
 
 
 
 
 

Přihláška ke studiu

Stáhněte si naší přihlášku

Podrobné informace

O přijímacím řízení

2. kolo přijímacího řízení

Stáhnout informace (pdf)

Výsledky přijímacího řízení

Login to WordPress