fbpx

Školné platné od září školního roku 2020/2021

Žáci prvního ročníku střední školy v prvním pololetí školné neplatí. Druhé pololetí prvního ročníku střední školy je zpoplatněno částkou 8.500,-Kč. Výše školné dalších let je 17.000,-Kč ročně. Platba je možná pololetní ve výši 8.500,-Kč nebo měsíční ve výši 1.700,-Kč.

Za účelem zvýšení motivace žáků střední školy k dosahování co nejlepších studijních výsledků je stanoven motivační systém ke studiu ve formě slev na školném, které se vztahují na platby školného od 2. ročníku,  v závislosti na vysvědčení z přecházejícího pololetí. Výše školného platí na následující pololetí:

  • studijní průměr 1,00: pololetní školné 2.000,-Kč, s možností měsíční splátky ve výši 400,-Kč
  • studijní průměr 1,01-1,50 při nejhorším hodnocení známkou „chvalitebně“: pololetní školné 4.000,-Kč, s možností měsíční splátky 800,-Kč
  • studijní průměr 1,51-2,00 při nejhorším hodnocení známkou „chvalitebně“: pololetní školné 6.000,- Kč, s možností měsíční splátky 1.200,- Kč
  • na studijní průměr vyšší než 2,00 nebo nižší při hodnocení „dobře“ a horším se sleva na školném nevztahuje, pololetní školné činí 8.500,-Kč, s možností měsíční splátky 1.700,-Kč.
  • při uplatnění jakéhokoliv kázeňského postihu ze strany školy je školné v následujícím klasifikačním období (pololetí) žákem hrazeno v plné výši bez ohledu na studijní prospěch.

Rozhodnutím ředitelky školy může být žákům střední školy sníženo nebo prominuto školné ze sociálních důvodů, nebo zdravotních důvodů.

Motivační systém


Login to WordPress