fbpx

Poučení o právech zákonných zástupců dětí/žáků školy při zpracování osobních údajů

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. (dále jen “správce”) zpracovává osobní údaje
žáků a jejich zákonných zástupců (dále jen “subjekt údajů”), těmito osobními údaji jsou
například jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje, údaje o prospěchu
žáka a další. Tyto osobní údaje správce zpracovává na základě zákonných povinností, na
základě oprávněného zájmu správce či jiné osoby a na základě souhlasu subjektu údajů.
Podrobný výčet všech zpracovávaných osobních údajů je uveden v dokumentech “záznamy
o zpracování osobních údajů”, který vypracoval správce v souladu s nařízením EU o
ochraně osobních údajů.
V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů má subjekt údajů tato práva
● požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,
● požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
● podat stížnost u dozorového úřadu,
● získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány,
● znát následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních
organizacích; plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo
není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
● poskytnutí kopie jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (Správce může
účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů)
● právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se ho týkají;
● s přihlédnutím k účelům zpracování má právo na doplnění neúplných osobních
údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
● právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud
je dán jeden z těchto důvodů: a) jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a souhlas se zpracováním
jeho osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c)
vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesl/a námitky proti
zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu
Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje.
● právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování jeho osobních údajů nezbytné: a)
pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti,
jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu,
které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů
veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném
zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v
souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
V případě jakýchkoliv dotazů má subjekt právo s obrátit na pověřence pro ochranu osobních
údajů, který je jmenovaný správcem (kontaktní údaje jsou na webových stránkách správce).

 

Oznámení pověřence GDPR
Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o., IČO: 251 57 426, se sídlem:
Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice 2, tímto sděluje údaje o
svém pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Petr Lazar
Email: plazar@toppriority.cz
Tel.: 603 927 272

Login to WordPress