Obchodní akademie s výběrovým zaměřením

 

                                                     ŽURNALISTIKA A MÉDIA
                                   INFORMAČNÍ A KOMUNKAČNÍ TECHNOLOGIE
                                                                JAZYKY
                                                 ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ 

 

Školní vzdělávací program  obchodní akademie s výběrovým zaměřením vychází z rámcového vzdělávacího programu oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Vzdělávání zahrnuje výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a získání znalostí a praktických dovedností z ekonomické sféry. Cílem je příprava žáků nejen k úspěšnému složení maturitní zkoušky, ale i příprava u dobré uplatnění na trhu práce, případně pro získání vyššího stupně vzdělání.

Výhodou je výběrové zaměření programu od 3. ročníku studia. Podle svého zájmu si žáci mohou vybrat mezi zaměřením žurnalistika a média, informační a komunikační technologie, jazyky, všeobecná ekonomie a inovační procesy. Kromě všeobecných znalostí a znalostí a dovedností z ekonomické oblasti tak mohou získat kompetence v dalším, zvoleném oboru. Hodinová dotace předmětů, odpovídajících zaměření, je poměrně významná, takže žáci mají možnost získat  kompetence v dalším, zvoleném oboru. To rozšiřuje možnosti jejich uplatnění v praxi, případně možnosti studia širším spektru  vysokých škol.

Předmět výuky studijních zaměření se skládá z tématických celků,  které jsou po určité období ve stanoveném počtu vyučovacích hodin zařazeny  do rozvrhu. V průběhu pololetí  je každé téma v rámci výuky hodnoceno samostatně, do pololetní klasifikace je pak hodnocení z jednotlivých témat shrnuto v jedné známce za celý blok témat. Ze předmětů výběrového zaměření je tedy na vysvědčení jedna známka. Zkouška z předmětů výběrového zaměření se stává součástí profilové části maturitní zkoušky. Forma maturitní zkoušky bude upřesněna v termínu, který je v souladu s vyhláškou o ukončování studia na středních školách.  

Významnou skutečností pro život školy je aktivní realizace etické výchovy všemi pracovníky školy. Při provádění všech školních aktivit kladou pedagogové školy důraz na dodržování morálních zásad, jejich osvojení a uplatňování ve všech oblastech života, tedy i v podnikání a ekonomické sféře. Součástí vzdělání je uplatňování zásad etické výchovy – ať už ve formě výuky etické výchovy prožitkovou metodou v rámci společenskovědních předmětů nebo uplatňování etických zásad při výuce předmětů odborných. Důležitým faktorem kvalitního vzdělání je na vztah pedagogů k žákům, který směřuje k vytvoření výchovného společenství, založeném na vzájemném respektu, toleranci a důvěře.  Za významnou považujeme  těsnou spolupráci s rodinou žáka.  

Škola je v těsné blízkosti zastávky MHD. Budova, ve které škola provozuje svoji činnost, je v klidném prostředí, v jehož blízkosti se nachází rozlehlý park Stromovka, okolí VŠ kolejí, využitelné pro odpočinek i sportovní aktivity. Pozitivní je možnost stravování v nedaleké menze JčU, a ubytování v DM U Hvízdala. V prostorech školy se nachází kuchyňka, jejíž využití je v případě potřeby umožněno i žákům školy.

Organizace výuky

Obor je realizován v denní formě vzdělávání po dobu 4 let, je ukončen maturitní zkouškou.

Škola v současné době navazuje na již dlouholetou tradici školy rodinného typu: ve třídách studuje ve srovnání s jinými školami malý počet žáků (cca 15), což umožňuje individuální práci pedagogů a třídním učitelům kvalitní výchovnou práci a prostor pro osobní kontakt. 

Žákům je ve škole k dispozici knihovna s velkým množstvím odborné literatury, beletrie, periodik  a studijních materiálů, která je aktuálně doplňována. Žáci mohou denně využívat konzultace s pedagogy. K dispozici mají kopírovací přístroj, samozřejmostí je přístup na internet. I mimo výuku mohou využívat počítače v odborných učebnách, případně si zapůjčit notebook.

Součástí života školy je zapojení do řady mimoškolních aktivit. V průběhu studia mají žáci možnost zúčastnit se  podle zájmu lyžařského výcvikového kurzu a vodáckého výcvikového kurzu. Během školního roku jsou pro žáky organizovány exkurze do podniků, besedy s odborníky, poznávací výlety, návštěvy divadel a  kina. Pro zlepšení a upevnění jazykových znalostí a dovedností jsou v případě zájmu žáků organizovány zahraniční výlety. Při dostatečném počtu zájemců je škola schopna zajistit výměnné pobyty se zahraničními studenty z anglicky nebo německy mluvících zemí. Zapojování žáků do různých společenských aktivit (studentské volby, humanitární pomoc, ekologické aktivity) je vedeno snahou o dokonalou orientaci žáků v různých oblastech života společnosti a zvýšení jejich informovanosti.

Při teoretickém vyučování jsou využívány moderní metody výuky pomocí počítačové a audiovizuální techniky. Samozřejmostí je podpora zpracování ročníkových prací a projektů, které jsou realizovány nejen v odborných, ale i společenskovědních předmětech. Jejich účelem je zejména propojení teoretických znalostí s praktickým životem. Žáci jsou motivováni k práci i zapojováním školy do soutěží, veřejnou prezentací práce žáků. K zájmu žáků o lepší studijní výsledky přispívá i uplatňování motivačního  systému ke zlepšení studijních výsledků, který zejména umožňuje žákům s odpovídajícím prospěchem slevy na školném. 

Výuka může být uskutečňována  ve dvouhodinových blocích, které nabízejí využití netradičních forem výuky a dávají větší prostor pro práci. Žáci se také nemusejí připravovat na velký počet předmětů v jednom dni. To jim umožňuje lepší soustředění na konkrétní předmět a důkladnější přípravu. Výuku zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor, který se zapojuje do dalšího vzdělávání, organizovaného jak ministerstvem školství, tak i jiných vzdělávacích institucí.

Ve 3. a 4. ročníku probíhá pětitýdení odborná praxe. V rámci rozvoje komunikačních dovedností žáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Praxe musí být realizována v souladu s předmětem studovaného oboru, resp. zaměření. Pokud žák nemá možnost si praxi zajistit, je organizována vedením školy. Na základě Smlouvy o výkonu praxe, uzavřené mezi školou a příslušnou firmou, žáci vykonávají různě náročné administrativní činnosti, seznamují se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku, apod. Žáci získávají možnost setkat se s reálným prostředím podniků a firem, porovnat znalosti a dovednosti, získané při studiu, s možnostmi jejich uplatnění v praxi. Řada z nich také získá kontakty, které může využít při hledání budoucího zaměstnání.  Na závěr praxe žák vypracuje zprávu, jejíž minimální obsah i rozsah je žákům sdělen před nástupem na odbornou praxi. Součástí zprávy je i hodnocení odpovědným pracovníkem organizace, kde žák vykonával praxi. Praxe je na vysvědčení hodnocena samostatně. 

Po absolvování praxe žák zpracuje prezentaci.  Při veřejném prezentačním dni, věnovaném průběhu odborné praxe, s ní seznámí žáky střední školy a vybrané pedagogy. Doloží ta nejen průběh praxe, ale svou schopnost komunikace a veřejného vystupování.

Za zajištění odborné praxe odpovídají učitelé odborných předmětů, kteří pomáhají žákům s výběrem firem v regionu a jejich kontaktováním, v průběhu praxe na pracovištích žáky kontrolují a žáky hodnotí. 

Způsob hodnocení žáků

Chování a prospěch žáků jsou hodnoceny v souladu s platnou legislativou dle systému hodnocení výsledků vzdělávání žáků,  který je součástí školního řádu. Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádí formou ústní a písemnou. Kromě znalostí se při ústním zkoušení hodnotí i forma vyjadřování a vystupování, u písemných prací se zohledňuje i grafická stránka. Při hodnocení se berou v úvahu i samostatné domácí práce a referáty a aktivita žáků při vyučování.

Při absolvování odborné praxe se uplatňuje individuální hodnocení žáků. Probíhá na základě komunikace mezi pedagogem, zodpovědným za realizaci odborné praxe a příslušným pracovníkem spolupracujícího podniku, kde je praxe vykonávána. Podkladem pro hodnocení žáka je slovního hodnocení a bodového hodnocení, zpracované pracovníkem podniku, záznamy a zpráva z praxe vypracovaná žákem. Výsledné hodnocení provádí pověřený pedagog.  

Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Komplexně je posuzováno, jak žák komunikuje, spolupracuje v kolektivu, jak využívá výpočetní techniku a jak je schopen své znalosti a dovednosti prezentovat. Hodnocení plní zejména funkci informační a diagnostickou. Kromě hodnocení samotným učitelem jsou využívány formy sebehodnocení a kolektivního hodnocení. Základem je partnerský a komunikativní přístup k žákům, který dává perspektivu všem žákům a respektuje jejich právo na individuální rozvoj.

Žáci jsou hodnoceni za příslušné období školního roku. Každý vyučující předmětu je povinen před zahájením výuky  seznámit žáky s programem výuky, seznamem povinné a doporučené literatury, požadavky kladenými na žáky v průběhu období a způsobem hodnocení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Každé pololetí se žákovi vydává vysvědčení, za první pololetí je z technických důvodů vydáván výpis z vysvědčení.

Vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných

Díky nízkému počtu žáků ve třídách je umožněn vysoce individuální přístup k žákům, je možno pracovat s žáky nadanými i zohledňovat potřeby žáků ostatních. Za zvýhodněných finančních podmínek je umožněno i vzdělání žákům se zdravotním postižením. Díky individuálnímu přístupu k žákům je studium je vhodné i pro cizince, jejichž rodiny dlouhodobě nebo trvale žijí v České republice.

Nadaní žáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží,olympiád a projektů, umožňujících srovnání s dalšími nadanými žáky. Vyučujícími příslušných předmětů jsou motivováni k další práci zdokonalování svých znalostí a dovedností. 

Pro žáky, kteří se z různých důvodů (aktivní sportovci, dlouhodobě nemocní) nemohou pravidelně účastnit výuky, je po posouzení důvodů a schopnosti zvládnout učivo, může být sestaven individuální studijní plán. Tento plán lze využit i v případě mimořádně nadaných žáků. Plán je na základě žádosti žáka (v případě nezletilosti také zákonného zástupce žáka) navrhován příslušnými pedagogy, schvalován výchovným poradcem, pedagogickou radou a ředitelkou školy. Jeho součástí je stanovení podmínek, za kterých bude plán realizován.

Pozornost je věnována také žákům s horším prospěchem. Pedagogové vedou a pravidelně aktualizují evidenci prospěchu minimálně ve čtvrtletích a spolupracují s rodiči na řešení vzniklých problémů. Žákům jsou ze strany pedagogů nabízeny konzultace v jednotlivých předmětech mimo vyučovací hodiny, případně elektronicky.

Škola zpracovává program prevence sociálně patologických jevů. Do preventivních aktivit patří např. adaptační kurz pro první ročníky v rozsahu 3-4 dnů, jehož se v závěru účastní i ostatní ročníky,  výuka etické výchovy prožitkovou metodou, besedy s pracovníky Policie ČR, atd.

Škola nabízí vzdělání i žákům s tělesným postižením, s vadami řeči, zdravotním oslabením nebo lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování. V případě zájmu takového žáka o studium je vedení školy připraveno provést potřebné úpravy v prostorách školy. Pro žáka může být sestaven individuální studijní plán. Vzhledem k tomu, že soužití s lidmi se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním je součástí běžného života, jsou na tuto skutečnost pedagogové i žáci školy průběžně připravováni. Škola je vstřícná vzdělání žáků s postižením i tím, že při odpovídajících studijních výsledcích jim je studium umožněno bez placení školného.

V současné době nestudují na škole žáci se SVP. V případě, že žák se SVP projeví zájem o studium, vedení školy je připraveno spolupracovat s poradenskými pracovišti, rodiči žáků i se sociálními partnery tak, aby bylo takovým žákům studium umožněno za odpovídajících podmínek.

Vzhledem k tomu, že Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. je školou, kde se vybírá školné, zpravidla nemají zájem o studium žáci s výrazným  sociálním znevýhodněním. Pokud v rodině žáka dojde k závažným změnám finanční situace, je možné s vedením školy řešit úhradu školného formou splátek, odložením školného, u žáků s  dobrým prospěchem požádat o snížení školného.  V případě žáků, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy, je samozřejmostí úzká spolupráce s výchovným poradcem a pravidelné kontakty pedagogů s rodinou žáka.    

Na VOŠ a SŠ, s. r. o. se již mnoho let vzdělávají také cizinci. Jedná se v převážné míře o žáky z rodin s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v České republice. Zpravidla jsou to mladí lidé alespoň s minimální znalostí českého jazyka, kteří si v průběhu prvního ročníku studia natolik osvojí jazyk, že jsou schopni zvládat i učivo odborných předmětů. Začleňují se do třídního kolektivu a pro spolužáky je soužití s nimi nesporným přínosem.

Vedení školy vyžaduje, aby se zejména třídní učitelé seznámili se sociálně kulturními zvláštnostmi žáků, aby byli schopni lépe pochopit jejich projevy a problémy. V návaznosti na to zkonzultují situaci s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími a zvolí vhodné vyučovací metody a společenský přístup k žákům. Stejně tak je důležité vhodným způsobem seznámit s těmito zvláštnostmi ostatní žáky.

Přítomnost žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním, a cizinců může být pro ostatní žáky školy přínosem – lze ji využít k realizaci multikulturní a občanské výchovy i k rozšíření kulturního povědomí žáků. 

Závěr studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Obsah společné části maturitní zkoušky je stanoven MŠMT.

Profilovou část maturitní zkoušky tvoří

- ústní zkoušky z bloku odborných předmětů ekonomického zaměření

- kombinovaná zkouška (maturitní práce a její obhajoba a ústní zkouška, respektive ústní a písemná zkouška.)

 

 

ŠVP oboru obchodní akademie s výběrovým zaměřením i s příslušnými učebními plány je volně zpřístupněn k nahlédnutí v sekretariátu školy.