fbpx

Obchodní akademie se zaměřením

Školní vzdělávací program  obchodní akademie s výběrovým zaměřením vychází z rámcového vzdělávacího programu oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Vzdělávání zahrnuje výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a získání znalostí a praktických dovedností z ekonomické sféry. Cílem je příprava žáků nejen k úspěšnému složení maturitní zkoušky, ale i příprava u dobré uplatnění na trhu práce, případně pro získání vyššího stupně vzdělání.

Výhodou je výběrové zaměření programu od 3. ročníku studia. Podle svého zájmu si žáci mohou vybrat mezi zaměřením žurnalistika a média,  jazyky, řízení firemních procesů. Kromě všeobecných znalostí a znalostí a dovedností z ekonomické oblasti tak mohou získat kompetence v dalším, zvoleném oboru. Hodinová dotace předmětů, odpovídajících zaměření, je poměrně významná, takže žáci mají možnost získat  kompetence v dalším, zvoleném oboru. To rozšiřuje možnosti jejich uplatnění v praxi, případně možnosti studia širším spektru  vysokých škol.

Předmět výuky studijních zaměření se skládá z tematických celků,  které jsou po určité období ve stanoveném počtu vyučovacích hodin zařazeny  do rozvrhu. V průběhu pololetí  je každé téma v rámci výuky hodnoceno samostatně, do pololetní klasifikace je pak hodnocení z jednotlivých témat shrnuto v jedné známce za celý blok témat. Ze předmětů výběrového zaměření je tedy na vysvědčení jedna známka. Zkouška z předmětů výběrového zaměření se stává součástí profilové části maturitní zkoušky.

Zaměření na žurnalistiku nabízíme jako jediná škola v jižních Čechách. Díky výuce odborných předmětů dovedou žáci efektivně využívat média a mediální komunikaci, chápou vliv médií na životní styl a utváření postojů a názorů jednotlivců a společnosti. Dokáží vytvářet mediální sdělení, produkují žurnalistické výstupy, jsou schopni identifikovat produkty masových médií, umí s nimi komunikovat. V průběhu studia jsou v kontaktu s odborníky z oblasti různých typů médií – tisku, rozhlasu, televize – zejména v regionálním měřítku. Cílem je i rozvoj jazykových a komunikačních schopností, fantazie a kreativního myšlení žáků – žáci produkují vlastní texty, je podporováno kritické myšlení. Osvojují si umění efektivní komunikace, sebeprezentace a veřejného vystupování. V neposlední řadě se žáci učí i základům práce s příslušnou technikou (př. fotoaparát, kamera) včetně úprav výsledné mediální produkce v rámci běžných uživatelských i profesionálních programů.

Zaměření na jazyky dává možnost žákům rozhodnout se, zda chtějí prohlubovat své znalosti v rámci již vyučovaného jazyka (angličtina, němčina), připravovat se na příslušné jazykové mezinárodní zkoušky, příp. získávat uživatelskou znalost jazyka v rámci studovaného oboru nebo, zda se chtějí věnovat zcela odlišnému jazyku. Možnost výuky třetího jazyka je závislá pouze na shodě žáků a lze se  tak věnovat takřka jakémukoli cizímu jazyku pokud v něm nalezne alespoň osm žáků zájem.

Zaměření je určeno pro žáky, kteří se v budoucnu chtějí věnovat výhradně ekonomické oblasti – smyslem je rozšířit a prohloubit znalosti získané v ekonomických předmětech, vyučovaných v rámci učebního plánu obchodní akademie pro všechna zaměření. Součástí je seznámení s podstatou inovací a inovačních procesů, žáci poznávají práci krizových manažerů, zpracovávají prognózy vývoje, navrhují varianty řešení a využívají různé metody zhodnocení navrhovaných variant

Absolventi obchodní akademie jsou připraveni k výkonu funkce odborných pracovníků širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních, manažersko-marketingových profesí, jako samostatný účetní, obchodní zástupce, organizační pracovník, personalista, obchodní referent, asistent manažera, aj.

Od třetího ročníku mají možnost získat další dovednosti z jiných oblastí – podle zvoleného zaměření. Získávají tak další možnosti uplatnění: ve sféře tištěných, zvukových i obrazových médií, v oblasti marketingové komunikace apod.

Absolvent je schopen při profesní komunikaci používat dva cizí jazyky, ovládat práci s počítačem při řešení ekonomických úkolů včetně práce s internetem. Zvládá vedení účetnictví v účetním programu Pohoda, realizaci personálních činností v podniku, ovládá pravidla práce s písemnostmi a úpravu písemností, píše na klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou. Zná základní zásady založení podniku a jeho vedení. Ovládá zásady efektivní komunikace ústní i písemné. Zná právní předpisy platné v pracovněprávních vztazích a v oblasti podnikových činností.

Absolventi obchodní  akademie jsou připraveni i ke studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách zejména ekonomického zaměření. Díky volbě zaměření jsou možnosti dalšího studia rozšířeny o studium publicistiky a žurnalistiky, výpočetní techniky, jazyků.

Při přípravě absolventů klade škola důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a podnikatelské a obchodní etiky. Je podporována kreativita myšlení.

Příklad vyučovaných odborných předmětů:

  • účetnictví
  • podniková ekonomika
  • ekonomie
  • management a marketing
  • personalistika a mzdy
  • finance, daně a ekonomické výpočty
  • fiktivní firma
  • mezinárodní ekonomické vztahy

Login to WordPress