fbpx

Organizace studia

Organizace studia je plně v souladu se zákonem 561/2004 Sb. část šestá, a s ustanoveními vyhlášky 10/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání je uskutečňováno podle vzdělávacího programu příslušného oboru VOŠ. Na podporu realizace uvedeného programu jsou dále vydávány další vnitřní předpisy, se kterými jsou studenti na začátku každého školního roku a při změnách a aktualizacích seznamováni a které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách školy, úřední desce školy nebo na vyžádání v sekretariátu školy (koncepce rozvoje školy, motivační systém ke zlepšení studijních výsledků, provozní řád, studijní a zkušební řád, pokyn k zápočtům a zkouškám, požární a evakuační plán, traumatologický plán, atd.)

Před zahájením každého školního roku je vedením školy vypracován harmonogram školního roku, dlouhodobé úkoly pro studenty VOŠ a časové rozvržení studijního programu v příslušném školním roce. S uvedenými dokumenty jsou studenti seznámeni před zahájením výuky v každém školním roce. Údaje o studentech jsou zaznamenány při zahájení studia v elektronickém systému evidence žáků (Škola on-line). Do této evidence jsou na konci každého studijního období souhrnně doplňovány údaje o hodnocení studentů. K průběžným záznamům docházky studentů na výuku, evidenci vyučovaných témat a souhrnné evidenci o zápočtech a zkouškách studijní skupiny slouží uvedená elektronická evidence a pomocný systém semestrálních listů příslušného předmětu v tištěné podobě (list docházky, list výuky, list hodnocení).

Vzdělávání je organizováno denní formou. Zahrnuje teoretickou přípravu ve škole ve formě přednášek a seminářů  a odbornou praxi na pracovištích, odpovídajících charakterem realizovaných činností obsahu odbornosti vzdělávacího programu. Součástí studia jsou nepovinné, individuálně poskytované konzultace. Výuka je organizována modulově. V průběhu studia je výuka členěna do tří ročníků a šesti studijních období. Zařazení jednotlivých modulů do ročníků a období a jejich rozsah v počtu vyučovacích hodin za studium je určeno učebním plánem.

Moduly jsou vyučovány jako povinné. Každý modul se sestává z předem určeného počtu vyučovacích hodin za semestr, stanovených učebním plánem. Podle povahy jsou některé moduly vyučovány podle pravidelného týdenního rozvrhu. Jedná se o předměty, jejichž efektivní výuka spočívá v pravidelném získávání znalostí a dovedností, jejich procvičování a opakování (zejména výuka jazyků, případně matematiky a účetnictví). Moduly zejména odborných předmětů jsou vyučovány ve vícehodinových blocích. Jejich rozvržení v jednotlivých týdnech a měsících studijního období (semestru) je stanoveno vždy před zahájením tohoto období. Takto realizovaná organizace výuky umožňuje

  • efektivní zvládnutí učiva modulu a plynulou návaznost jednotlivých modulů, kdy zvládnutí učiva jednoho modulu je nezbytně nutné pro pochopení učiva v modulu dalším
  • efektivní využití času výuky pro workshopy a semináře, které by při jiném časovém rozložení nevykazovaly stejnou efektivitu nebo by nebylo možné je realizovat
  • případnou realizaci části výuky v odborných učebnách partnerských škol a v případě potřeby i na odborných  pracovištích  reálném prostředí  přímo ve firmách
  • využít při výuce vysoce kvalifikovaných odborníků – přímo z praxe nebo pedagogů vysokých škol

Výuka standardně probíhá v kmenových a odborných učebnách v prostorách školy. Pro výuku odborných modulů mají nezanedbatelný přínos také návštěvy domácích i zahraničních výstav, workshopy a semináře pořádané vysokými školami a odborníky z praxe, exkurze do různých podniků. Studenti mají denně přístup k počítačům v odborných učebnách i přístup do školní knihovny. Vyučující mají stanoven rozvrh konzultačních hodin, studenti mají však možnost dohodnout si s nimi konzultace i mimo stanovený rozvrh. Ve všech modulech výuky a ve všech prostorách školy jsou respektována platná právní ustanovení, příslušné resortní vyhlášky a nařízení, jakož i normy a předpisy pojednávající o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci.

K zajištění praxí je sepisována s každým pracovištěm smlouva s vymezením povinností organizace, studenta i školy.

Metody a formy výuky:

Moduly jsou realizovány ve formě

  • přednášek (tam, kde je nutné studentům předat souhrn informací spíše teoretické povahy)
  • cvičení (tam, kde je nutný trvalé aktivní zapojení všech studentů do vyučované problematiky, kde studenti řeší samostatně od vedením vyučujícího praktické úlohy, kde se studenti  učí formulovat a obhajovat vlastní názory, apod.)
  • kombinace přednášek a cvičení (nejčastější forma realizace modulů)

Ve výuce se uplatňují vyučovací metody, které odpovídají terciárnímu vzdělávání a zohledňují vzdělávání dospělých, a které napomáhají vytvoření klíčových a profesních respektive odborných kompetencí. Přednost má vzdělávání aktivní před vzděláváním pasivním. Využívány jsou zejména metody, které podněcují  aktivní a tvůrčí přístup studentů k vyučované problematice: týmová a skupinová práce, projektová výuka,  heuristické metody, samostatné vypracování rešerší k zadanému úkolu, prezentace prací, samostatné návrhy a jejich obhajoby, ověřování projektů, brainstorming a brainwrighting, metody diskusní, situační,  atd.

Login to WordPress