fbpx

Přijímací řízení VOŠ

Ke studiu na vyšší odborné škole přijímáme uchazeče do oborů:

72-42-N/04 Mediální komunikace a žurnalistika
63-41-N/30  Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby

Zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do zákonem stanoveného data ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o. Podání přihlášky je podmíněno uhrazením manipulačního poplatku ve výši 200 Kč.

Každému přihlášenému uchazeči je prostřednictvím zaslané pozvánky k přijímacímu řízení přiděleno registrační číslo. Současně s přiděleným registračním číslem jsou zaslány informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy. Pozvánka je zaslána nejpozději 14 dní před konáním přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena pro příslušný školní rok do konce března roku, v němž se přijímací řízení koná.

Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení středoškolského či gymnaziálního vzdělání s maturitní zkouškou.

V případě zájmu o přestup z jiné vyšší odborné školy nebo vysoké školy je možné kontaktovat vedení školy i v průběhu školního roku a projednat podmínky, za kterých může být uchazeč i v průběhu roku přijat

Login to WordPress