fbpx

Přijímací řízení VOŠ

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

72-42-N/04 Mediální komunikace a žurnalistika

Přihlášení ke studiu:

V prvním kole přijímacího řízení vyjádří uchazeči zájem o studium na škole podáním přihlášky ke studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do 31. 5. 2022 ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o.

Pokud bude rozhodnuto o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení, je uvažováno s daty nejzazšího odevzdání přihlášek 16. 9. 2022 pro druhé kolo přijímacího řízení a 7. 10. 2022 pro třetí kolo přijímacího řízení.

Podání přihlášky je podmíněno uhrazením manipulačního poplatku ve výši 200 Kč.

Každému přihlášenému uchazeči je prostřednictvím zaslané pozvánky k přijímacímu řízení přiděleno registrační     číslo.     Současně     s přiděleným     registračním číslem jsou zaslány informace

o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy. Pozvánka je zaslána nejpozději 14 dní před konáním přijímacího řízení.

2.      Termíny příjímacího řízení

První kolo přijímacího řízení bude konáno dne 22. 6. 2022.

Pokud bude rozhodnuto o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení, je uvažováno s daty jednotlivých kol přijímacího řízení 5. 10. 2022 pro druhé kolo přijímacího řízení a 28. 10. 2022 pro třetí kolo přijímacího řízení.

O případném konání dalšího kola přijímacího řízení bude rozhodnuto do 31. července 2022.

3.      Počet přijímaných uchazečů:

72-42-N/04 Mediální komunikace a žurnalistika: 12

4.      Kritéria přijímacího řízení:

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni podle kritérií:

  • Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném počtem získaných bodů.
  • Body jsou uchazečům přidělovány dle průměrného prospěchu v pololetí posledního ročníku střední školy (viz tabulka níže). Průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa.
  • Každý uchazeč, který zašle na e-mailovou adresu školy vosss@vosss.cz motivační dopis ke studiu (rozsah 900 znaků) před vyhlášeným datem přijímacího řízení, získá navíc 10 bodů.
  • Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných studentů
  • Při rovnosti průměrného prospěchu bude stanoveno pořadí uchazečů podle průměrného výsledku maturitní zkoušky (výsledek s přesností na dvě desetinná místa).

Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení středoškolského či gymnaziálního vzdělání s maturitní zkouškou.

Více informací naleznete v přiloženém souboru

více informací

o přijímacím řízení (2022/23)

Login to WordPress