Proč studovat u nás

 

Jsme "VÍC NEŽ JEN ŠKOLA"

 

​V rámci studia střední školy nabízíme dva čtyřleté obory, ukončené maturitní zkouškou:

 1. 63-41-M/02 Obchodní akademie s výběrovým zaměřením (žurnalistika a média, informační a komunikační technologie, jazyky, řízení firemních procesů)
 2. 37-42-M/01 Logistické a finanční služby

 

V rámci studia vyšší odborné školy nabízíme tří tříleté obory, ukončené absolventskou zkouškou:

 1. 72-42-N/04  Mediální komunikace a žurnalistika
 2. 63-41-N/23  Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby
 3. 26-47-N/12  ICT podpora firemních procesů

 


V současné době školy nabízejí širokou škálu příležitostí středoškolského vzdělávání. Jako soukromá škola máme širší možnosti ve smyslu odlišení se od jiných škol. Můžeme nabídnout uchazečům to, co na jiné střední škole nenajdou:

 • preferujeme nízký počet žáků ve třídách (cca 15), který umožňuje individuální přístup k žákům a vytvoření téměř rodinné atmosféry.
 • rozvrh hodin je sestavován tak, aby v případě potřeby umožňoval spojování hodin do dvouhodinových bloků. Tento způsob dává větší prostor pro práci s žáky a je výhodný i pro žáky samotné – denně se připravují maximálně na 4 různé předměty, kdežto na jiných školách obvykle na 8 předmětů.
 • důraz klademe na kvalitu a stabilitu pedagogického sboru, který naplňuje vizi školy jako školy rodinné, která jedná se žáky a jejich rodiči jako partnery. Samozřejmostí je výuka aprobovanými učiteli, kteří průběžně doplňují své znalosti a dovednosti a zvyšují svou profesní úroveň v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • vedení školy a pedagogové se snaží pochopit potřeby studentů a umožnit a přizpůsobit studium i těm, kteří z vážných důvodů nemohou běžně dodržovat plánovanou výuku (zdravotní důvody, aktivní sportovci).
 • první půlrok středoškolského vzdělání zdarma.
 • máme vytvořený program motivačního systému ke studiu, umožňující regulaci nákladů na studium.
 • absolventi naší střední školy mají možnost pokračovat ve studiu v navazujících oborech naší vyšší odborné školy za zvýhodněných finančních podmínek.
 • žákům a studentům nabízíme denně přístupnou studovnu a knihovnu s přímou pomocí vyučujícího. Kromě knih doporučené četby z českého jazyka vlastní naše knihovna širokou škálu literatury odborné i řadu periodik.
 • ve škole je zpřístupněn internet i mimo výuku; žáci mohou kopírovat studijní materiály přímo ve škole; možné zapůjčení notebooků.
 • máme zájem na úzkém propojení školy s praktickým životem – proto podporujeme mimoškolní aktivity ve smyslu pořádání exkurzí, besed, setkání s odborníky z praxe apod.
 • možnost získání řidičského oprávnění u smluvní autoškoly za zvýhodněných podmínek.
 • některé předměty vyučují odborníci z praxe a vysokých škol, snažíme se o co nejtěsnější sepětí školy s praxí.
 • absolventi VOŠ nabývají odborných znalostí jako absolventi bakalářského studia na vysokých školách, rozdíl je pouze v tom, že nejsou připravováni na vědeckou činnost, ale klade se větší důraz na praktické znalosti, které velmi oceňují následní zaměstnavatelé.
 • v rámci odborné praxe,která je náplní každého oboru VOŠ o SŠ získají studenti a žáci nejenom nové praktické poznatky, ale i řadu kontaktů, které jim velmi často umožňují získat i zaměstnání po úspěšném ukončení studia.
 • na základě studijních výsledků může student VOŠ získat stipendium v podobě slevy ze školného, žáci střední školy platí od druhého ročníku školné ve výši, odpovídající jejich studijním výsledkům.
 • naše škola má více než dvacetiletou tradici a absolventi nacházejí uplatnění i na velmi odpovědných pozicích.
 • absolventi vyšší odborné školy školy mohou pokračovat ve studiu na vybraných vysokých školách a dokončit bakalářské studium ve zkrácené formě za 3 semestry.

 


 

Výhodou studia na Vyšší odborné škole a Střední škole, s. r. o. je také možnost výběru zaměření, případně konečné volby studovaného oboru až od třetího ročníku studia: učební plány jsou totiž sestaveny tak, že na obou oborech jsou v prvních dvou letech vyučovány shodné předměty a až od třetího ročníku se výuka odlišuje odbornými předměty v závislosti na zvoleném oboru a zaměření.

 


 

Stejně jako jiné školy podněcujeme aktivitu žáků zapojováním do různých projektů, jsme členem sítě ekologického vzdělávání, aktivně pracujeme na poli prevence negativních projevů chování, jsme partnerskou školou společnosti Amnesty International. Pro podporu jazykového vzdělávání jsme se stali partnery Evropského centra jazykových zkoušek. Již několik let je naší škole udělován certifikát aktivní školy serverem pro podporu žáků základních a středních škol. Navázali jsme vztahy s Metropolitní univerzitou v Praze - využili jsme nabídky odborných seminářů, vedených pracovníky univerzity, a umožnění účasti na jarní mediální škole, kterou Metropolitní univerzita pořádá ve spolupráci s žáky vybraných středních škol. Naši žáci se každoročně účastní soutěží v grafických disciplínách (psaní na klávesnici), olympiád cizojazyčných i v českém jazyce, soutěží s ekologickou tématikou a dalších aktuálně vyhlašovaných soutěží a projektů.