VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR SŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

více informací v pravém panelu

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb. v platném znění a nařízením vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění termín a kritéria pro jednotlivá kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů střední školy:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie s výběrovým zaměřením

 • 37-41-M/01 Logistika a finanční služby, ŠVP Logistické a finanční služby

Zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do 1. 3. 2023 ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o.

Uchazeč může podat maximálně dvě přihlášky ke studiu na střední škole, přitom může volit variantu přihlášení se na dva obory na jedné škole. Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie, stanovené vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

K přihlášce mohou být dále přiložena potvrzení o absolvování soutěží a olympiád, o účasti v zájmových kroužcích a dalších mimoškolních aktivitách, které mohou souviset se zaměřením zvoleného studijního oboru.

Před podáním přihlášky doporučujeme uchazečům absolvování návštěvy školy a motivačního pohovoru, v případě nezletilého žáka za účasti zákonného zástupce.

Každému přihlášenému uchazeči je prostřednictvím zaslané pozvánky k přijímací zkoušce přiděleno registrační číslo. Současně s přiděleným registračním číslem jsou zaslány informace o požadavcích na tuto zkoušku, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovených ředitelkou školy a další informace stanovené vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění. Pozvánka je zaslána nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky.

Termíny přijímacího řízení se shodují s termíny jednotných přijímacích zkoušek.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou celostátně určeny na 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou dle sdělení Ministerstva školství určeny na dny 10. května 2023 a 11. května 2023.
O případném konání druhého kola přijímacího řízení bude rozhodnuto do 31. května 2023.

 • ŠVP Obchodní akademie s výběrovým zaměřením: 25
 • ŠVP Logistické a finanční služby: 9
 • prokázané dosavadní aktivity (v potaz se berou aktivity realizované v průběhu druhého stupně základní školy, případně v době srovnatelné)
 • vyhodnocení prospěchu z 8. a 9. třídy základní školy – na zřetel se bere průměrný prospěch ze všech uvažovaných vysvědčení (pololetní vysvědčení ročníku,
 • závěrečné vysvědčení 8. ročníku a pololetní vysvědčení 9. ročníku)
 • vypracování jednotně zadávaných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace

O přijetí uchazeče ke studiu zvoleného oboru rozhoduje bodové pořadí dané výsledným počtem získaných bodů za jednotlivé části přijímacího řízení. Výsledný počet bodů se stanoví jako součet bodů z výše uvedených kritérií:

 • výsledky jednotně zadávaných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace: 0-100 bodů => minimální hranice pro úspěšné splnění přijímacího testu je alespoň 20 bodů, přičemž ani z jednoho testu nesmí uchazeč získat 0 bodů
 • prokázané dosavadní aktivity 0-15 bodů
 • průměrný prospěch: 0-15 bodů
Prokázané dosavadní aktivity Bodové ohodnocení
Umístění na prvních deseti příčkách v okresních a vyšších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/mnohočetná umístění na prvních deseti příčkách v nižších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/získaná významná uznání a ocenění 15
Umístění na prvních deseti příčkách v nižších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/jiné prokázané aktivity v oblasti vzdělávání/mnohočetná účast na jakýchkoli soutěžích a olympiádách z oblasti vzdělávání 10
Prokázané dosavadní aktivity mimo oblast vzdělávání (např. zájmová činnost, sport) 5
Průměrný prospěch z uvažovaných vysvědčení Bodové ohodnocení
1,00 15
1,01-1,50 10
2,01 a horší 5
2,01 a horší 0

Maximální možné bodové ohodnocení v rámci přijímacího řízení je 130 bodů. Pro úspěšné splnění přijímacích kritérií je nutné získat minimálně 25 bodů, z toho minimálně 20 bodů musí být získáno v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Rozhodování o přijetí nebo nepřijetí uchazečů při rovnosti počtu získaných bodů:

 • při rovnosti rozhoduje vyšší počet bodů získaných při jednotných přijímacích testech v rámci testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
 • v případě shody předchozího kritéria rozhoduje vyšší počet bodů získaných při jednotných přijímacích testech v rámci testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
 • v případě shody předchozích kritérií rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch ze všech uvažovaných vysvědčení
 • v případě shody předchozích kritérií rozhoduje bodové ohodnocení aktivit
 • v případě shody předchozích kritérií rozhoduje průměrný prospěch ze všech uvažovaných vysvědčení zaokrouhlený na dvě desetinná místa

Varianty výsledků přijímacího řízení:

 • přijetí uchazeče na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení
 • nepřijetí uchazeče pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali v rámci přijímacího řízení vyšší počet bodů
 • nepřijetí uchazeče z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se zákonnými předpisy nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem na www.vosss.cz a na úřední desce školy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje sdělení o přijetí za oznámené. Nepřijatým uchazečům/zákonným zástupcům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatý uchazeč potvrzuje úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí.
V souladu s § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o., o výsledku přijímacího řízení přípustné odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, mohou podat žádost o nekonání školního přijímacího testu z českého jazyka. V případě cizinců dle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří na žádost přijímací test z českého jazyka nekonají, škola ověří strukturovaným rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání příslušného oboru. Strukturovaný rozhovor je bodován stupnicí, srovnatelnou s hodnocením testu z českého jazyka. Cizinci jsou tedy také hodnoceni v rámci výše uvedených kritérií a postupů a celkový výsledek je jim tvořen stejným způsobem jako u ostatních žáků „necizinců“.

V případě, že cizinci splnili v zahraničí 9 let školní docházky (a více) v oblasti základního školství, uznání vzdělání není nutné. V případě menšího množství splněných let si cizinci musí zajistit uznání vzdělání v zahraničí pro ČR.
Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Maximální možné bodové ohodnocení v rámci přijímacího řízení je 130 bodů nebo 80 bodů v případě nekonání přijímacího testu z českého jazyka. Pokud žák koná test z matematiky i českého jazyka, je pro úspěšné splnění přijímacích kritérií nutné získat minimálně 25 bodů, z toho minimálně 20 bodů musí být získáno v rámci jednotné přijímací zkoušky. Pokud žák cizinec nekoná přijímací test z českého jazyka, je nutné pro úspěšné splnění přijímacích kritérií získat minimálně 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky (test z matematiky) a úspěšně splnit přijímací rozhovor dle kritérií uvedených dále. Při splnění požadavků je dále uchazeč cizinec zařazen do výsledkové listiny dle redukovaného hodnocení (viz předešlý odstavec).

Veškeré dodávané dokumenty jsou školou přijímány pouze v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů zajistí uchazeč oficiální překlad, který doloží společně s originálem příslušného dokumentu.

Rozhovor se skládá ze tří částí:

 1. řízený pohovor (uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky související se studiem a znalostí základních reálií ČR) – maximální množství získaných bodů je 20
 2. čtení s porozuměním (uchazeč přečte krátký text v češtině a odpoví na otázky související s textem) – maximální množství získaných bodů je 20
 3. popis obrázku s využitím dané slovní zásoby (uchazeč za pomoci 10 slov popíše daný obrázek zachycující běžnou denní situaci) – maximální množství získaných bodů je 10

Každá část rozhovoru je bodovaná. Maximální množství bodů, které může uchazeč získat, je 50. Pro úspěšné splnění rozhovoru nesmí získat uchazeč ani z jedné části rozhovoru 0 bodů a zároveň musí v součtu bodů z jednotlivých částí získat alespoň 15 bodů (stejná hranice jako u testu z českého jazyka).

Zbylá kritéria přijímacího řízení zůstávají beze změny a do výsledkové listiny tak uchazeči „cizinci“ vstupují se stejným bodovým ohodnocení jako ostatní uchazeči.

Délka rozhovoru je 60 minut (vždy 10 minut přípravy a 10 minut rozhovoru v rámci dané části). Termín a čas začátku rozhovoru je shodný s termíny přijímacích zkoušek uvedených výše.

V souladu s § 36 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) má účastník řízení právo nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu.

Termíny přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení