Školné platné od září školního roku 2022/2023

Žáci prvního ročníku střední školy v prvním pololetí školné neplatí. Druhé pololetí prvního ročníku střední školy je zpoplatněno částkou 10.000,00Kč. Výše školné dalších let je 20.000,00Kč ročně. Platba je možná pololetní ve výši 10.000,-Kč nebo měsíční ve výši 2.000,-Kč.

Za účelem zvýšení motivace žáků střední školy k dosahování co nejlepších studijních výsledků je stanoven motivační systém ke studiu ve formě slev na školném, které se vztahují na platby školného od 2. ročníku, v závislosti na vysvědčení z přecházejícího pololetí. Výše školného platí na následující pololetí:

  • studijní průměr 1,00: pololetní školné 5.000,00Kč, s možností měsíční splátky ve výši 1.000,-Kč
  • studijní průměr 1,01-1,50 při nejhorším hodnocení známkou „chvalitebně“: pololetní školné 7.000,-Kč, s možností měsíční splátky 1.400,-Kč
  • studijní průměr 1,51-2,00 při nejhorším hodnocení známkou „chvalitebně“: pololetní školné 8.500,- Kč, s možností měsíční splátky 1.700,- Kč
  • na studijní průměr vyšší než 2,00 nebo nižší při hodnocení „dobře“ a horším se sleva na školném nevztahuje, pololetní školné činí 10.000,-Kč, s možností měsíční splátky 2.000,-Kč.
  • při uplatnění jakéhokoliv kázeňského postihu ze strany školy je školné v následujícím klasifikačním období (pololetí) žákem hrazeno v plné výši bez ohledu na studijní prospěch.

Rozhodnutím ředitelky školy může být žákům střední školy sníženo nebo prominuto školné ze sociálních důvodů, nebo zdravotních důvodů.