VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

72-42-N/04 Mediální komunikace a žurnalistika

Přihlášení ke studiu:

  • V prvním kole přijímacího řízení vyjádří uchazeči zájem o studium na škole podáním přihlášky ke studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do 31. 5. 2022 ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o.
  • Pokud bude rozhodnuto o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení, je uvažováno s daty nejzazšího odevzdání přihlášek 16. 9. 2022 pro druhé kolo přijímacího řízení a 7. 10. 2022 pro třetí kolo přijímacího řízení.

  • Podání přihlášky je podmíněno uhrazením manipulačního poplatku ve výši 200 Kč.
  • o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy. Pozvánka je zaslána nejpozději 14 dní před konáním přijímacího řízení.

První kolo přijímacího řízení bude konáno dne 22. 6. 2022.

Pokud bude rozhodnuto o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení, je uvažováno s daty jednotlivých kol přijímacího řízení 5. 10. 2022 pro druhé kolo přijímacího řízení a 28. 10. 2022 pro třetí kolo přijímacího řízení.

O případném konání dalšího kola přijímacího řízení bude rozhodnuto do 31. července 2022.

72-42-N/04 Mediální komunikace a žurnalistika: 12

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni podle kritérií:

  • Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném počtem získaných bodů.
  • Body jsou uchazečům přidělovány dle průměrného prospěchu v pololetí posledního ročníku střední školy (viz tabulka níže). Průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa.
  • Každý uchazeč, který zašle na e-mailovou adresu školy vosss@vosss.cz motivační dopis ke studiu (rozsah 900 znaků) před vyhlášeným datem přijímacího řízení, získá navíc 10 bodů.
  • Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných studentů
  • Při rovnosti průměrného prospěchu bude stanoveno pořadí uchazečů podle průměrného výsledku maturitní zkoušky (výsledek s přesností na dvě desetinná místa).

Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení středoškolského či gymnaziálního vzdělání s maturitní zkouškou.

Více informací naleznete v přiloženém souboru